BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları
Gemi Adamı Kimdir

GEMİ ADAMI KİMDİR   Gemi adamı, birçok mevzuatta geçen bir terimdir. Bu husustaki mevzuata aşağıda değineceğiz. Gemi adamı, Deniz İş Kanunu tarafından, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan gemilerde çalışan işçiler olarak anılmaktadır. Diğer kişilerden kasıt, belirli süreli sözleşme ile çalışanlar ve gemiyi çeken rö..

Kulup Sigortası P&I Kulübü

KULÜP SİGORTASI P&I KULÜBÜ   Özetle donatanların, tekne ve makine sigortasının kapsamadığı zararları ve çatmada pay sahibi oldukları zararları karşılayabilmek, tek başına üstlenmektense zararı diğer üyelere yaymak amacı ile kulüp sigortası oluşturmuşlardır. Buna kısaltma olarak P&I ( Protaction and Indemnity – tazminat ve sorumlu..

Gemi Adamlarının İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hakları

GEMİ ADAMLARININ İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT HAKLARI   Gemi adamlarının kazaları da tıpkı karayollarında gerçekleşen kazalarda olduğu gibi tazminat sorumluluğunu doğurur.   Gemi adamının kazasında durum, trafik kazasındakinden çok zor ve tekniktir. Çünkü trafik kazasında bir sigorta vardır ve bu sigorta Türkiye’ dedir. G..

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

 Belirli Süreli İş Sözleşmesi Bakiye süre ücretinin istenebilmesi için belirli süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın işverence feshedilmesi gerekir. Geçerli bir nedenin varlığına rağmen belirsiz iş sözleşmesi haklı bir neden olmaksızın feshedilmiş ise, bu durumda da bakiye süre ücreti istenebilir. İşçinin belirli sözleşme kapsa..

Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı

DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI UYGULAMA DÖNEMİ TUTARI 01.01.2011 - 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL 01.07.2010 - 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL 01.01.2010 - 30.06.2010 Arası 2.427,03 ..

İşçi Bakımından Önelsiz Fesih

İŞÇİ BAKIMINDAN ÖNELSİZ ( DERHAL ) FESİH HAKKI VEREN SEBEPLER   1.      Sağlık sebepleri   a -    İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa işçi İş K. md. 24 / I-a gereği işi derhal feshedebili..

İş Sözleşmesinin Derhal Feshi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE ÖNELSİZ FESHİ ( DERHAL FESİH )   Yukarıda 1 no. lu bölümde iş sözleşmesinin önelli feshi anlatıldı. Ancak tarafların, önel ihbarında bulunmadan sözleşmeyi feshedebileceği durumlar da vardır.   Önel vermeden fesih sadece belirsiz süreli sözleşmelerde söz konusudur. Oysa yukarıda incelediğimiz ..

Kötü Niyet Tazminatı

KÖTÜ NİYET TAZMİNATI   Süreli fesih             Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. …. ( 6. fıkra ) İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi fe..

Fesihde İhbar Önelleri

SÖZLEŞMENİN FESHİNDE İHBAR ÖNELLERİ   Süreli fesih             Madde 17 - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.               İş sözleşmeleri; ..

Geçersiz Fesih Sebepleri

GEÇERLİ SAYILMAYAN FESİH SEBEPLERİ   Ø      Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında ya da işverenin rızasıyla çalışma saatleri içinde sendikanın faaliyetlerine katılmak. Ø      İşyeri sendika temsilciliği yapmak. Ø      Mevzuattan veya sözleşmeden ..

İşin Fesihde Geçerli Sebep

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GEÇERLİ BİR SEBEP GEREKİR Mİ? SEBEPLER   Feshin geçerli sebebe dayandırılması             Madde  18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işver..

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ   İş sözleşmeleri tarafların karşılıklı anlaşması ile, işçinin ölümü ile, belirli süre ile yapılmış ise bu sürenin sona ermesi ile, Yine belirli süreli sözleşmelerde haklı sebeple derhal fesih dediğimiz önelsiz fesih ile, süresiz iş sözleşmelerinde de haklı sebebin varlığı halinde derhal ( yan..

Zorunlu İş Sözleşmeleri

ZORUNLU İŞ SÖZLEŞMELERİ   Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurları ile Yapılan Zorunlu Sözleşmeler   Bu hususta aşağıdaki yönetmeliğe bakınız. Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik ( RG.24.03.04-25412 )   İşverenler, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçi ihtiyacını iş kurumu..

Geçersiz Sözleşmeler

GEÇERSİZ SÖZLEŞMELER   Küçük İşçilerle Yapılan Sözleşmeler   İş Kanunu’ nun kapsamına giren işlerde çalışma yaşı 15 olarak belirlenmiştir. Bunun istisnası çocukların bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim programlarına devamlarına ve öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitel..

İş Kanunu Kapsamında Sayılmayan İşler

İŞ KANUNU KAPSAMINDA SAYILMAYAN İŞLER   §         Deniz taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler Deniz İş Kanunu’ na tabidir. §         Hava taşıma işlerinde uygulanan özel bir kanun olmamakla birlikte borçlar kanunu hükümleri uygulanır. İş Kanunu’ na tabi..

Deneme Süreli İş

DENEME SÜRELİ – DENEME SÜRESİZ İŞ   Deneme süreli iş sözleşmesi                    Madde  15 – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle..

Tam Kısmi Süreli İş

TAM - KISMİ SÜRELİ İŞ    Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi Madde 13 – İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı hak..

Belirli Süreli Belirsiz Süreli

BELİRLİ SÜRELİ – BELİRSİZ SÜRELİ İŞ   Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi Madde 11 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işç..

İş Sözleşmesinin Tanımı

  İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI   İş K. Md. 8’ ye göre iş sözleşmesi bir tarafın ( işçi ) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın ( işveren ) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanun’ da aksi belirtilmedikçe özel şekle tabi değildir. Ancak, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş s..

İş Hukukunda Temel Kavramlar

İŞ HUKUKNDA BAZI TEMEL KAVRAMLAR ( İşçi, Stajyer, İşveren, İşveren vekili ) İşçi   4857 Sayılı İş Kanunu md. 2’ de işçi için şöyle bir tanımlama yapılmıştır: “ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. ”   İşçi olmanın en belirgin özelliği işin ücret karşılığı yapılıyor olmasıdır. İşçinin iş g..

İş Kanunu` nda yapılan Değişik

4773 SAYILI KANUNLA 1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA VE DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER* (İŞ GÜVENCESİ YASASI) Suat TAŞ Hesap Uzmanı   I-GİRİŞ 09.08.2002 tarih ve 4773 sayılı Kanunla[1] 1475 sayılı İş Kanununda ve diğer bazı Kanunlarda oldukça önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmamızda 4773 sayılı Kanunla 1475 sayılı İş Ka..

Yıllık İzin Süreleri

YILLIK İZİN SÜRELERİ   ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003`ten itibaren) HİZMET SÜRESİ YILLIK İZİN SÜRESİ 1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 14 İş Günü 5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 20 İş Günü ..

İş Davaları

İŞ DAVALARI En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir. Ücretlerin asgari ücret olarak gösterilmiş olması hâkimi bağlamaz. Hâkim gerçek..