BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Destekten Yoksun Kalma Tazmin

 Trafik Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kız Çocuğunun 22 Yaşında Destekten Çıkacağından Dolayı Hesabın 22 Yaşında Kesilmesi Gerektiği

 

ÖZET: Daha uzun süre destek ihtiyacı içinde oldukları kanıtlanamadığı takdirde, kız çocukları 22 yaşına kadar desteğe ihtiyaç duyar. Olayın ilgili kuruluştan iş kazası olup olmadığı soruşturulmalı, eğer olay iş kazası ise hak sahiplerine bağlanan maaşın peşin sermaye değeri hesaplanacak destekten yoksun kalma tazminatından indirilmelidir.

 

KARAR

Davacılar vekili, davalıların trafik ve ferdi kaza sigorta poliçesi ile sigortalanan araçta yolcu olan müvekkillerinin desteği H.’nin hayatını kaybettiğini ileri sürerek, ıslahla birlikte R. için 73.113,24 TL. H. İçin 17.011,72 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı A. Sigorta A.Ş.aleyhine açılan davanın reddine, davalı E. Sigorta A.Ş. aleyhine açılan davanın kabulüne, davacı R. için 73.113,24 TL. davacı

H:N. için 17.011.72 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalı E. Sigorta A.Ş.den tahsiline karar verilmiş, hüküm davacılar vekili ve davalı E. Sigorta A.Ş.vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

1 - Dava dosyası içindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacılar vekili ve davalı E. Sigorta A.Ş. vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

 

2 - Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir. Davacılardan H.N. meydana gelen kaza sonucunda desteği olan babasını kaybetmiştir. Kız çocuklarının destek ihtiyacı, ailenin içinde yaşadığı sosyal çevre ve ekonomik duruma göre belirlenir. Daha uzun süre destek ihtiyacı içinde oldukları kanıtlanamadığı takdirde, Yargıtay tarafından kabul edilen genel uygulama, kız çocuklarının 22 yaşına kadar desteğe ihtiyaç duyacaklarıdır. Mahkemece, davacının 20 yaşında destek ihtiyacının sona ereceğini kabul eden bilirkişi raporuna itibar ederek hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

3 - Davalı E. Sigorta A.Ş. vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince, mahkemece, davacılara, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) tarafından rücuya tabi gelir bağlanıp bağlanmadığı sorulmuş, mahkemeye sunulan

İlk yazıda, davacılara ölüm aylığı bağlandığı belirtilmiş, ikinci yazıda ise desteğin ölüm nedenine ilişkin iş kazası ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığından hak sahiplerine ödeme yapılmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle öncelikle ilgili kurumdan yeniden sorularak, davacılara SGK (SSK) tarafından iş kazası nedeni ile bağlanan bir aylık olup olmadığı tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenip, iş kazası nedeni ile aylık bağlanmış ise, bağlanan aylığın peşin sermaye değerinin hesaplanan tazminattan mahsubu ile belirlenecek tazminata göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile çelişki giderilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

( Y.17. HD. E:2010/141 K:2010/10992 T:14.12.2010 )