BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Mesajlaşma Boşanma

 BOŞANMA SEBEBİ - HAYSİYETSİZ HAYAT OLGUSU

ÖZET: Kadının bir başka erkekle cep telefonu ile görüşmesi ve mesaj alıp göndermesi koca yönünden boşanma 
sebebidir. Ancak, bu durum kadının haysiyetsiz hayat yaşadığı anlamına gelmez.
 
Y.2.HD E.2011/22536 K.2012/17686 T.26.06.2012
 
Davacı kocanın boşanma davası münhasıran “haysiyetsiz hayat sürme” sebebine (TMK.m.163) dayanmaktadır. Haysiyetsiz hayat sürmenin varlığından söz edilebilmesi ve bu sebeple boşanma kararı verilebilmesi için; eşin, sosyal 
hayatta toplumun genel değer yargılarıyla çatışan, olumsuz nitelikte kabul edilen davranışının süreklilik göstermesi ve bu davranışın diğer eş için birlikte yaşamayı ondan beklenemez hale getirmesi gereklidir. Süreklilik göstermeyen bir defalık bir davranış; Türk Medeni Kanunu`nun 166. madesindeki evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumu için yeterli olabilirse de, haysiyetsiz hayat sürme sebebine dayalı boşanma kararı için yeterli değildir. Davalı kadının bir başka erkekle cep telefonu ile konuştuğu ve mesajlaştığı toplanan delillerle anlaşılmaktadır. Davalı kadının gerçekleşen bu davranışı, davacı koca bakımından birlikte yaşamayı ondan beklenemez duruma getirmiş ise de; sürekliliği olmadığı anlaşıldığından; haysiyetsiz hayat sürme ile Türk Medeni Kanunu`nun 163. maddesindeki boşanma sebebi sabit kabul edilerek yazılı 
şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek 
halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle 
karar verildi. 26.06.2012 Sal