BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Tanıma Tenfiz Adres

 DAVALI KADININ GERÇEK İKAMETGAHI - GEÇERSİZ BOŞANMA

 

ÖZET: Davalı kadının Türkiye`deki ikametgahını bilen kocanın Belçika`da ayrı bir adres göstererek gerçekleştirdiği boşanmanın geçerli olduğundan söz edilemez.

Y.2.HD E.2009/8144 K.2009/12603 T.25.06.2009

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de, tanıma ve tenfize ilişkin verilen kararların Yargıtayda duruşmalı inceleneceğine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 438. maddesinde hüküm bulunmadığından duruşma isteğinin reddine evrak üzerinde inceleme yapılmasına karar verildi. Evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 

Davalı kadının 31.01.2006 tarihinden sonra yurt dışına çıkmadığı ve Türkiyede ikamet ettiği dosya içindeki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Davacı kocanın Belçika Gent Mahkemesi`nde 16.10.2006 tarihinde açtığı davada, davalı kadının adresini Belçika göstererek gıyabında boşanma kararı alıp bu kararı yine Belçika’ da 30.01.2007 tarihinde kesinleştirmesi, davalı kadının savunma hakkını kısıtlaması sonucunu doğurduğundan açıkça kamu düzenine aykırıdır. (MOHUK.m.54) Ayrıca davalının Türkiyedeki ikametgahını bilen kocanın Belçikada ayrı bir adres göstererek boşanmayı sağlamış olması Medeni Kanun`un 2. maddesindeki dürüstlük kuralları ile de bağdaşmaz. Açıklanan nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ

Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.