BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanma Şiddet Tazminat

 BOŞANMADA EŞİT KUSUR

 

ÖZET: Kocasına karşı güven sarsıcı davranışa giren kadın, şiddet görse bile manevi tazminat alamaz. Y.2.HD. E.2011/11796 K: 2012/21568 T: 18.09.2012

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı koca tarafından, kusur belirlemesi, ziynet eşyaları, manevi tazminat, nafakalar ve velayet yönünden temyiz edilerek, temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle, duruşma için belirlenen 18.09.2012 günü temyiz eden davacı ile vekili gelmediler. Karşı taraf davalı vekili geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Mahkemece davacı koca tam kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillere göre davacı kocanın eşine fiziksel şiddet uygulamasına karşı davalı kadının da güven sarsıcı davranışlar içerisine girdiği, boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle iken davacı koca tam kusurlu kabul edilerek, kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda 1.bentte gösterilen ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 18.09.2012