BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Çocukla Görüşme

Çocuğun Babasıyla Görüşme Süresi Annenin Bakımına Engel Olmmalı
 
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.

 

2- Müşterek çocuk MR 18.11.2002 doğumlu olup muhtaçtır. Velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında her haftanın Cumartesi günleri sabah saat 08.00`den Pazar günü akşam saat 17.00`ve kadar, her yılın 1 Temmuz -31 Temmuz tarihleri arasında, dini bayramların 2. ve 3. günlerinde, babalar gününde şahsi münasebet tesisine karar verilmesi çocuğun menfaatine uygun düşmediği gibi, annenin küçüğün ihtiyaçlarını karşılamasına engel olacak niteliktedir. Mahkemece daha uygun süreli kişisel ilişki düzenlenmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırıdır.

 

Sonuç: Temyiz olunan kararın 2. bentte vazıh nedenle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 09.06.2004 T. C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2004/6596 Karar: 2004/7498 Karar Tarihi: 09.06.2004

(4721 S. K. m. 182)