BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Kız Olmadığını Söylemek

Karısının Kız Olmadığı Söylentisini Yaymak Boşanma Sebebidir

Dava: Taraflar aras
ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1- Kocanın davasına yönelik temyiz incelemesinde; üçüncü kişilerden aktarılan sözler boşanma nedeni yapılamaz.

Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanununun 166/1 maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

2- Kadının kendi davasına yönelik temyiz incelemesine gelince; Yapılan soruşturma, toplanan delillerle kocanın birlik görevlerini yerine getirmediği gibi, evliliğin devamı sırasında kız olmadığına dair şayia yapılmasına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK. md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. Davalı-karşı davacı kadının davasının kabulü gerekir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün 1-2 bentlerinde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma sebeplerine göre tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2006 gününde oybirliği ile karar verildi. T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Esas: 2006/10743 Karar: 2006/17356 Karar Tarihi: 11.12.2006 (4721 S. K. m. 166)