BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Yurtdışındaki Boşanmanın Tanınması > Yabancı Boşanma Kararı

Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ( Boşanma/Türk Vatandaşlığını Kaybeden Tarafların Nüfus Kayıtlarının Kapalı Olması - Mahkemenin 'Tanımayla' Yetinmesi Gerektiği/İlamının Nüfus Kayıtlarına İşlenmesine Hüküm Veremeyeceği ) 

Türk Vatandaşlığını Kaybedenler ( Nüfus Kayıtlarının Kapanacağı - Yabancı Mahkemenin Boşanmaya Yönelik Kararı Tanınsa da Mahkemenin Tanıma İlamının Nüfus Kayıtlarına İşlenmesine Hükmedemeyeceği ) 

Nüfus Kaydının Kapatılması ( Türk Vatandaşlığını Kaybedenler - Yabancı Mahkemeden Aldıkları Boşanma Kararının Tanınmasıyla Yetinmesi Gerektiği/Nüfus Kayıtlarına İşlenemeyeceği ) 5490/m. 14  403/m. 20 

ÖZET : Türk vatandaşlığını kaybeden tarafların nüfus kayıtlarının kapalı olması nedeniyle bu kayıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Yabancı mahkemenin boşanmaya yönelik kararının 'tanınmasıyla' yetinilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde 'tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine' şeklinde hüküm kurulması doğru değildir. 

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 

KARAR : Davacı vekilinin davalı aleyhine açtığı davada, Almanya Besigheim Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 2/3/2007 tarihli ve 4 F 159/06 sayılı boşanmaya ilişkin kararının tanınmasına karar verilmesini istediği, mahkemece davanın kabulü ile anılan kararın tanınmasına ve tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. 

Dosyadaki nüfus kayıt örneğinden, tarafların 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20`nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 31/8/1998 tarihli ve 98/11666 sayılı karar ile verilen izin üzerine Türk vatandaşlığını kaybetmeleri nedeniyle nüfus kayıtlarının kapatıldığı anlaşılmaktadır. 

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 'Kaydın kapatılması ve yeniden açılması' kenar başlığını taşıyan 14`üncü maddesinde yer alan hükme göre nüfus kaydının kapatılması; ölüm, gaiplik, Türk vatandaşlığının kaybı, evlenme, boşanma
, evlat edinilme, soybağının düzeltilmesi veya reddi gibi olaylar nedeniyle bir kaydın üzerinde işlem yapılamaz hale getirilmesidir. Kaydın kapatılmasına ilişkin sebep ortadan kalktığında veya kaydın yeniden açılmasını gerektirecek yeni bir sebep ortaya çıktığında kayıt yeniden açılır ve kaydın açılmasından sonra kişisel durumda meydana gelmiş olan olaylar kişinin kaydına işlenir. 

Türk vatandaşlığını kaybeden tarafların nüfus kayıtlarının kapalı olması nedeniyle bu kayıtlar üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Yabancı mahkemenin boşanmaya yönelik kararının 'tanınmasıyla' yetinilmesi gerekirken, idareyi işlem yapmaya zorlayacak şekilde 'tanıma ilamının nüfus kayıtlarına işlenmesine' şeklinde hüküm kurulması doğru değildir. 

SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulüne, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenle Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesi uyarınca sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 21.12.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.