BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Çalıntı Araç Satışında Noter

Çalıntı Araç Satışında Noterin Sorumluluğu
 
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
Esas : 2008/9353
Karar : 2009/4553
Tarih : 26.03.2009
 
Davacı O.S. vekili Avukat G. K. tarafından, davalı M.E.V. aleyhine 25/03/2005 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 18/10/2007 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüflüldü.
 
Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, istem reddedilmifl; karar davacı tarafından temyiz olunmuştur.
 
Davacı, davalı noter huzurunda yapılan satıfl senedi ile ikinci el oto satın aldığını, daha sonra aracın çalıntı olduğu anlaflılarak geri alındığını, davalı noterin gerekli özeni göstermemesi nedeniyle sahte belge ile satıfl gerçeklefltiğini, belirterek uğradığı zararın ödetilmesini istemiştir.
 
Davalı ise, yasal yetkisine göre hareket ettiğini, yapılan işlemde kendisine herhangi bir kusur yüklenemeyeceğini, savunarak istemin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
 
Mahkemece, davalı noterin sorumluluğunun aracın belgelerinin doğru olup olmadığını arafltırmak düzeyinde olmadığı, aksine alıcının dikkatli davranması gerektiği ve davalı noterin eylemleri ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir. 
 
Dosyadaki belgelerden davacıya, aslında dava dıflı fi.M.’ye ait aracın M.E. adına düzenlenmifl sahte sürücü belgesiyle sahte trafik tescil belgesi düzenlenerek satıldığı anlaflılmaktadır. Çalıntı araçla ilgili polis ekspertiz raporlarında aracın trafik ve tescil belgelerinin  sahte olmakla birlikte aldatma yeteneğinin bulunduğu belirlenmiştir. Davalı notere sunulan motorlu araca ait iliflik kesme belgesindeki model, tescil tarihi, ağırlık, flasi numarası ve istiap haddine ilişkin bilgiler sahte tescil ve trafik belgeleri ile uyuşmamaktadır. Her ne kadar model, ağırlık, flasi numarası ve istiap haddindeki eksiklik veya farklılıkların bir bölümünün yanlıfl kayıt, bir bölümünün unutulma nedeniyle farklı olduğu düşünülebilirse de aracın en son gördüğü işlem tarihine ilişkin tescil tarihi de trafik ve tescil belgesi ile uyuşmamaktadır. Trafik ve tescil belgesinde bu tarih 25/10/2002 olarak yazılıyken iliflik kesme belgesinde 18/05/2004 yazılıdır. Davalı noterin bu farklılığın sebebini arafltırmadan ve diğer olguları da değerlendirmeden satıfl işlemini gerçeklefltirmesinde gerekli dikkat ve özen yükümlülüğünü gösterdiğinden söz edilemez. Bu nedenle, davalı noterin sorumlu olmadığı yönündeki gerekçe ve varılan sonuç doğru değildir. Ne var ki davacı da satın aldığı araca ilişkin gerekli inceleme ve arafltırmayı eksik yapmıfltır. Belgelerde yazılı bilgilerin araçta yer alan bilgilere uygunluğunu denetlemediği gibi belgeler arasındaki farkları da incelememifl olduğundan davacının da bölüflük kusurlu olduğu kabul edilerek belirlenecek tazminattan uygun bir miktar da indirim yapılması gerekir. Mahkemece yukarıda belirlenen yönler gözetilmeyerek istemin tümden reddedilmifl olması usul ve yasaya uygun düflmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
 
SONUÇ
 
Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA ve peflin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 26/03/2009 gününde oyçokluğuyla karar verildi.