BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Konular > Yeni Borçlar Kanunu Ne Getirdi

 YENİ BORÇLAR KANUNU NE GETİRDİ 1
 
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 4 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
BAZI DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER
 
MADDE 7 - Ismarlanmamış bir şeyin gönderilmesi öneri sayılmaz. Bu şeyi alan kişi, onu geri göndermek veya saklamakla yükümlü değildir.
 
Çalışanların Üçüncü Şahıslara Verdikleri Zararlarda, Adam çalıştıranın sorumluluktan kurtulması,
 
- Çalışanın seçiminde 
 
- işle ilgili talimat verilmesinde 
 
- Gözetim ve denetimde gerekli özenin gösterildiğini ispat koşuluna bağlanmıştır.
 
İşletmenin yol açtığı zararlar bakımından ise, işletmenin çalışma düzeninin o zararın doğmasını 
önlemeye elverişli olduğunu ispat koşuluna bağlanmıştır.
 
HAKSIZ FİİLLER DOLAYISIYLA ÖDENECEK TAZMİNATA İLŞKİN OLARAK
 
- Dava devam ederken geçici tazminata hükmedilebileceği
- Haksız fiil tarhinde haksız fiil tarihi itibariyle borçlunun, ihtara geek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağı kabul edilmiştir.
 
AKDİ FAİZE SINIR GETİRİLMİŞTİR
 
Eski yasada akdi faiz konusunda bir üst sınır bulunmamktaydı. Tek sınır ahlaka mugayır olma durumuydu ki bu da muallak bir durumdu.
Yeni kanuna göre borç ilişkisinde uygulanacak faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, borcun doğduğu tarihteki mevzuata göre belirlenir ki şu anda bu mevzuat 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Kanunu` dur. Bu kanunda faiz oranı şu an için yıllık % 9` dur. Sözleşmede kararlaştırılmışsa ( buna sözleşme akdi faizi denir ) bu faiz, yasal faizin % 50` sinden fazla olacak şekilde kararlaştırılamaz.
 
TEMERÜT FAİZİNE SINIR GETİRİLMİŞTİR
 
Temerrüt faizi de, yasal faizi % 100` ünü aşamayacaktır. Yasal faiz şu an için 3095 saılı yasa gereği adi işlerde % 9, ticari işlerde % 15` tir.
 
KİRA HÜKÜMLERİ HAKKINDA
 
Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki 6570 sayılı Kanun kaldırılmaktadır.
 
Esas borç olan kira bedeli borcu yanında diğer yan  edimler, örneğin aidat borcu, elektrik vs. de temerrüt ve tahliye sebebi olabilecektir.
 
Kiracının özen yükümlülüğüne ilaveten komşulara saygı ve iyi geçinme mükellefiyeti getirilmiş ve fesih sebebi olarak sayılmıştır.
 
Kiracıya, alıcı adaylarına ( gayrımenkulü satın almak isteyenleri ) gayrımenkulü gösterme mükellefiyeti getrilmiştir.
 
Kiracı, sözleşmeyi erken feshedebilecektir ancak makul bir kiraya verme süresi için kira bedeli ödemesi gerekecektir. Bu durum zaten argıtay kararları ile mevcuttu.
 
Kira sözleşmesi devredilebilecektir. Kiraya veren, yeni kiracıyı ancak haklı sebeplerle reddedebilir. Kabul edildiği zaman yeni kiracı eskisinin yerine geçer. Konut kiralarında eski kiracı borcundan kurtulur. İşyeri kiralarında eski kiracı, yenisi ile 2 yıl müteselsilen sorumlu olacaktır.
 
Türk Borçlar Kanununun “ kira ilişkisinin devri ” kenar başlığı altındaki 323 üncü maddesi hükmüne göre:
 
' Kiracı, kirayaverenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kirayaveren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.
 
Kirayaverenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kirayaverene karşı borçlarından kurtulur.
 
İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur. '