BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İsim Davası YK 6 - Kapalı

 
TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKMA - KAYIT DÜZELTME DAVASI

ÖZET: Türk vatandaşlığından izinle çıkanların Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri dikkate alınmalı ve kayıt kapalı da olsa anne adının değiştirilmesi istemli davaya bakılmalıdır.  Y.18.HD E: 2011/3826 K: 2011/6463 T: 10.05.2011

 

Davacılar dava dilekçesinde, gerçek annelerinin, babalarının şimdiki eşi A. Olduğunu ileri sürerek nüfus kütüğünde R. olan anne adının gerçeğe uygun olarak düzeltilmesini istemişlerdir. Mahkemece, S, S, A ve M`nun nüfus kayıtlarının kapalı olması ve kapalı kayıt üzerinden işlem yapılamayacağı gerekçesiyle davanın reddine F.Ç. yönünden kabulüne karar verilmiştir.

 

Dosyanın incelenmesinden, S, M ve A.`ın Türk vatandaşlığından izin ile çıktıkları, S.`in ise 10.07.2009 tarihinde D.S`yla evlenmesi nedeniyle kayıtlarının kapatıldığı anlaşılmıştır. Mahkemece, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu`nun 28. Maddesi hükmüne göre Türk Vatandaşlığından izinle çıkanların Türk Vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri dikkate alınmaksızın ve ayrıca davacılardan S.S.`nın baba hanesindeki kaydı evlenmekle kapatılmışsa da koca hanesindeki kaydının açık olduğu göz ardı edilerek ve yine davacıların kayden anneleri R.Ç.`nin 1994 yılında öldüğü ve dava sonucunda verilecek kararla tüm mirasçılarının mirasçılık haklarının etkilenebileceği gözetilip davaya dâhil edilip taraf teşkili sağlanmadan tüm deliller toplanıp iddia ile ilgili DNA testi de yaptırılıp kanıtlar birlikte değerlendirilmeden eksik araştırma, yetersiz incelemeyle karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelemeksizin hükmün HUMK`un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 10.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.