BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İsim Davası YK 5 - Vekalet

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ - AVUKATIN VEKÂLETNAMESİ

ÖZET: İsim değişikliği davası açabilmesi için avukatın vekâletnamesinde özel yetki olması gerekir. Bu konudaki eksiklik sonradan verilen icazet ile giderilebilir. Aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir. Y.18.HD E: 2010/11236 K: 2010/15315 T: 30/11/2010

 

Davacı R.B. Tarafından Nüfus Müdürlüğü aleyhine vekil aracılığıyla açılan davada davacının, velayeti kendisine verilen küçük oğlunun isminin değiştirilmesini talep ettiği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan isim değişikliği davasının vekil aracılığı ile açılabilmesi için vekile verilen vekaletnamede özel yetki olması gerektiği halde, genel vekaletname ile açılmış davada, avukata dava konusu işle ilgili özel yetkiyi içeren vekaletnamesini ibraz etmesi için belli bir süre tanınması, bu süre içerisinde vekil vekaletnamesini getirmediği ya da asil bir dilekçe ile veya bizzat duruşmaya gelerek özel yetkisi bulunmayan vekilin açmış olduğu davaya ve yapılan işlere icazet verdiğini bildirmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, bundan zühul ile davaya bakılıp esas hakkında hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

 

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`nın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK`un 427. Maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı`na gönderilmesine, 30/11/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.