BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İsim Davası YK 4 - Çocuk İçin

 
NÜFUS KAYDI - ÇOCUK İÇİN AÇILACAK DAVA - VELAYETİN KULLANILMASI

 

 

 

ÖZET: Ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak davada birlikte hareket edilmelidir. Ana veya babanın birinin açtığı davaya diğeri sonradan onay verebilir ve davaya devam edilir.

Y.18.HD E: 2010/10117 K: 2010/14862 T: 05.11.2010

 

Dava, evliliğin devamı sırasında eşlerden birisi tarafından, nüfus kaydının düzeltilmesi istenilen küçüğe velayetten açılmış, mahkemece, diğer eşin katılması veya icazeti aranmadan davaya bakılıp kabulüne karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu`nun 336. maddesinde, (eşlerden herhangi birisine öncelik veya üstünlük tanınmadan) evlilik devam ettiği sürece ana ve babanın velayeti birlikte kullanacağı öngörülmüş ve 342. maddesinde de anne ve babanın çocuğu velayetleri çerçevesinde temsil edecekleri ilkesi yine ayrım yapılmadan getirilmiştir. Emredici nitelikteki bu yasa kuralı evlilik birliği içerisinde velayetin kullanılması kapsamında ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak tüm davalar yönünden de geçerlidir. Buna göre, asıl olan eşlerin birlikte dava açmaları ise de, bunlardan birisi tarafından gerçekleşmiş olacağından yeterlidir. Diğer eşin katılımının veya rızasının sağlanamadığı davanın ise reddi gerekir.

Bu bakımdan mahkemece davacıya, eşinin davaya katılmak ya da duruşmada hazır bulunmak suretiyle icazetini bildirmesi veya icazetini gösteren imzası noterden onaylı belge ibraz etmesi için mehil verilip, bunun sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eşlerden birisinin istemi yeterli bulunarak esası hakkında hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.