BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Trafik Kazası Tazminat Sigorta > Trafik Kazası Sigorta Destek

 

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Çocuklarının Öldüğü - Anne ve Babanın Gelirleri Olduğu İçin Taleplerinin Reddedilemeyeceği )

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ
 

E. 2009/13638

K. 2010/10663

T. 21.10.2010
 

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazası Sonucu Çocuklarının Öldüğü - Anne ve Babanın Gelirleri Olduğu İçin Taleplerinin Reddedilemeyeceği )

• ÇOCUĞUN ÖLMESİ SONUCU ANNE BABANIN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Anne ve Babanın Gelirleri Olduğu Sebebiyle Reddedilemeyeceğinin Gözetileceği )

• HAYATIN OLAĞAN AKIŞI VE GENEL YAŞAM DENEYİMLERİ ( Trafik Kazası Sonucu Çocukları Ölen Ana Babanın Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi - Bu İlkelerin de Çocukların Ana ve Babasına Belirli Bir Düzeyde Destek Olacağını Gösterdiği )

• ANNE BABANIN GELİRİ OLMASI ( Trafik Kazası Sonucu Çocukları Ölen Ana Babanın Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talebi/Desteğin Mutlaka Maddi Şekilde Olmayacağı - Gelirleri Olduğu Sebebiyle Tazminat Taleplerinin Reddedilemeyeceği )

818/m. 45
 

ÖZET : Dava, trafik kazası sonucu destekten yoksun kalma tazminatına ilişkindir. Genel yaşam deneyimleri ve hayatın olağan akışı da çocukların anne ve babasına belirli bir düzeyde destek olacağını gösterir. Destek, mutlaka para veya maddi katkı biçiminde olmayabilir. Anne ve babanın belirli bir gelirinin olması ölenin desteğinden yoksun kalmadıkları sonucunu doğurmaz.

DAVA : Davacı C. ve diğerleri vekili tarafından, davalı T. ve diğerleri aleyhine 06.03.2007 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 11.06.2009 günlü kararın Yargıtay`ca incelenmesi davacılar vekili ile davalılardan T. vekili taraflarından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının ve davacılardan C., M. ve A.`un tüm, diğer davacılar Ali ve D.`ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Diğer davacılar Ali ve D.`ın öteki temyiz itirazına gelince; dava, trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan maddi ve manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece maddi tazminat istemi reddedilmiş; manevi tazminat isteminin ise bir bölümü kabul edilmiş; karar, davacılar ile davalı tarafından temyiz olunmuştur.

Ölenin annesi ve babası olan davacılar, davalının yol açtığı trafik kazası nedeniyle desteklerinin ölümünden dolayı destekten yoksun kalma tazminatı ödetilmesi isteminde bulunmuşlardır. Yerel mahkemece, davacıların geliri bulunduğu gerekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı istemlerinin reddine karar verilmiştir.

Borçlar Yasası`nın 45. maddesinde sözü edilen destek kavramı, hukuki bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu amaçlar ve hısımlık ilişkisine ya da yasanın hakkındaki düzenlemelerine dayanmaz. Yasa gereğince bir kimseye yardım etmek zorunda bulunan kişi değil, eylemli ve düzenli olarak onun geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak biçimde yardım eden ve olayların doğal akışına göre eğer ölüm gerçekleşmeseydi az veya çok yakın gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kişi destek sayılmalıdır.

Diğer yandan, genel yaşam deneyimleri ve hayatın olağan akışı da çocukların anne ve babasına belirli bir düzeyde destek olacağını gösterir. Bu desteğin tutarı tarafların yaşam düzeyi, sağlık, sosyal ve ekonomik durumları ile orantılı olarak değişebilirse de çocuğun hiç destek olamayacağı kabul edilemez. Destek, mutlaka para veya maddi katkı biçiminde olmayabilir. Bunun dışında çeşitli hizmet ve yardımlar ile de destek olunabilir. Anne ve babanın belirli bir gelirinin olması ölenin desteğinden yoksun kalmadıkları sonucunu doğurmaz.

Yerel mahkemece açıklanan olgular gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle anne ve babanın destekten yoksun kalma tazminatı istemlerinin tümden reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın ( 2 ) sayılı bentte gösterilen nedenle davacılardan Ali ve D. yararına ( BOZULMASINA ); davalı ile diğer davacılar C., M. ve A.`un tüm, davacılar Ali ve D.`ın öteki temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden davacılardan Ali ve D.`dan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 21.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.