BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Şirket Ortağı Kamu Borcu

Anonim şirketlerde, şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından, şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamı kanuni temsilci sıfatıyla ve müteselsilen sorumludur. Ancak, ana sözleşmeye hüküm konularak şirketin kanuni temsil yetkisi, yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına verilip, diğer yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulabilmektedir.

 T.C.

YARGITAY

ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
 

E. 2011/4753

K. 2011/7389

T. 14.06.2011

 

 

Anonim Şirket Ortaklarının Kamu Alacaklarından Sorumlulukları

Davalının Ölümü

 

 Özet:  Mahkemece, öncelikle ortakların yönetim kurulu üyesi olup olmadıkları ve yönetici olanların görev sürelerinin ne olduğu, dava konusu kamu alacağının bu sürelere karşılık gelen miktarının araştırılmasından sonra değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

Ölü davalı aleyhine hüküm kurulamaz. Taraflardan birisinin ölümü ile mirasçıları davada o tarafın yerini alır hükümde ölen taraf adına değil, onun mirasçıları adına verilir.

(6183 s. AAK m. 35,75)

(6762 s. TTK m. 317,319)

(213 s. VUK m.10)

(4721 s. MK m. 28)