BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Haksız Alınan Ölüm Aylığı

Kurumun hatalı işleminden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

 T.C

YARGITAY

ONUNCU HUKUK DAİRESİ

 

E: 2010/6659

K: 2011/14739

T: 27.10.2011

 

·       Yersiz Ödenen Ölüm Aylıklarının Tahsili

·        Geri Ödeme Süreleri

 

Özet: Sigortalının geçimini sağlayacak başka geliri olmamak koşulu ile yaşları ne olursa olsun bekar kız çocuklarına ölüm sigortasından aylık bağlanır. Bağlanan ölüm aylığı ancak sigortalının kız çocuğunun evlenmesi halinde kesilir. Ölüm aylığının bağlanması tarihi itibariyle geçimini sağlayacak başka geliri olmayan ve bir daha evlenmemiş olan davalı açısından aylık bağlama engeli veya kesilmesi sebebi olacak bir olgu bulunmamaktadır.

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir ve aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı ve kusurlu davranışlardan doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 10 yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden; Kurumun hatalı işleminden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

(1479 s. Bağ-Kur K. m. 45/c, 46)

(5510 s. SSGSSK m. 96)