BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Bir Ayın Kirasının Ödenmemesi

 BİR AYIN KİRASININ ÖDENMEMESİ • KİRA SÖZLEŞMESİNDE MUACCELİYET KOŞULU

 

 

ÖZET: “Bir ayın kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde kalan aylar kiralarının muaccel olacağı” şeklindeki sözleşme hükmü geçerli olup, bu muacceliyet şartından doğan temerrüt gerçekleştiğine göre tahliye kararı verilmelidir. Kiralanan yerin fiilen tahliye edildiği tarihten sonraki dönemler için kira parası istenemez.

 

Y.6.HD. E: 2009/4354  K: 2009/5485 T: 09.06.2009

 

 

Taraflar arasındaki 15.06.2005 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu sözleşmede kira bedellerinin her ayın 1 ile 5 günleri arasında ödeneceği ve herhangi bir kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde kalan aylar kirasının da muaccel olacağı kararlaştırılmıştır. Bu şartlar geçerli olup tarafları bağlar. Alacaklı vekili 20.06.2008 tarihli takibinde 2008 yılı 6.ay kirasının ödenmediğini, bu nedenle de kalan aylar kirasının da muaccel olduğunu ileri sürerek dönem sonuna kadar olan kira bedellerinin tahsilini istemiştir. Uyuşmazlığa konu 2008 yılı 6. ay kirasının 16.06.2008 tarihinde ödendiği anlaşılmaktadır. Mahkemece kira sözleşmesinin başlangıç tarihine göre ödemenin süresinde olduğu ve bu nedenle de muacceliyet koşulu da gerçekleşmediği gerekçesiyle istem reddedilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, taraflar arasındaki kira sözleşmesinde aylık kira bedellerinin her ayın 1 ile 5. günleri arasında ödeneceği kararlaştırılmıştır. Buna göre, kira bedellerinin ait olduğu ayın en geç 5. gününe kadar ödenmesi gerekmekte olup 16.06.2008 tarihinde yapılan ödeme süresinde değildir. Bu nedenle sözleşmedeki muacceliyet koşuluda gerçekleşmiştir. Ne var ki taşınmazın 26.11.2008 tarihinde tahliye edildiği ve kiralananın anahtarının davacıya teslim edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece taşınmazın tahliye edildiği 26.11.2008 tarihine kadar olan kira bedelleri üzerinden itirazın kaldırılmasına karar vermek gerekirken yazılı şekilde istemin reddi doğru olmadığından kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

 

SONUÇ:  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’un 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 09.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.