BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanmada Karşılıklı Kusur

 EŞLERİN KARŞILIKLI KUSURU KARŞILIKLI AÇILAN DAVALARIN KABULÜ 

 
ÖZET: Eşlerin her ikisininde kusurlu olduğu anlaşıldığına 
göre, her iki tarafın karşılıklı açtığı davaların kabulüne karar 
verilmelidir.
Y.HGK E: 2011/2-145 K: 2011/282 T: 04.05.2011
 
(…Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden tarafların her ikisininde karşılıklı 
olarak evlilik birliğine ilişkin görevleri yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu 
halde her ikiside eşit kusuru ile evlilik birliği temelinden sarsıldığı gerçekleşmiştir. 
Yargıtay Kararları 307Bu durumda davacı-davalı koca da dava açmakta haklıdır. Kocanın davasının 
da kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru 
görülmemiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenlerle bozulmasına, 
bozma sebebine göre davacı-davalının kadının davasına ilişkin temyiz itirazlarının 
şimdilik incelenmesine yer olmadığına…) Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri 
çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN: Davacı
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
düşünüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararına açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ:  Davanın temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel 
Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. Maddesi 
gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 
04.05.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.