BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davaları > Ziynet Eşyası - İSpat

 ZİYNET EŞYASI ÜZERİNDE UYUŞMAZLIK • İSPAT KÜLFETİ 

 

 

ÖZET: Altın ve Ziynet eşyaları kolay saklanan taşınabilen ve 
götürülebilen nitelikte eşyalardandır. Hayatın olağan akışına 
göre bu tür eşyaların kadının üzerinde olması ve evden 
ayrılırken de yanında götürmüş olması esastır. 
Y.HGK E: 2010/6-734 K: 2011/17 T: 02.02.2011
 
(…Dava, ziynet eşyasının aynen, olmadığında bedelinin tahsili istemine ilişkin 
olup mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine hüküm davalı vekilince 
temyiz edilmiştir. 
Davacı vekili 1 gram ise 2 künye, 2 yüzük, 1 küpe, 1 saat, 20 adet bilezik 
ve 113 adet çeyrek altının evlilik birliği içerisinde rızarı hilafına elinden alınarak 
bozdurulduğunu ve geri verilmediğini iddia etmiş; Davalı ise davacının evden 
ayrılırken sözü edilen ziynet eşyalarının beraberinde götürdüğünü savunmuştur.
Altın ve ziynet eşyaları kolay saklanan taşınabilen ve götürülebilen nitelikte 
eşyalardandır. Hayatın olağan akışına göre bu tür eşyaların kadının üzerinde 
olması ve evden ayrılırken de yanında götürmüş olması esastır. 
Olayımızda davacı kadın ziynet eşyalarının eşi tarafından elinden alınarak 
bozdurulduğunu iddia etmişse de bu konuda dinlettiği tanıkların görgüye dayalı 
net ve kesin beyanları bulunmadığı gibi evi terk ederken sözü edilen ziynet 
eşyalarının zorla elinden alındığını veya götürmesine engel olunduğunu, bunların 
müşterek konutta kaldığını da kanıtlayamamıştır. 
Mahkemece soyut ve duyuma dayalı tanık beyanlarına değer verilerek 
davanın kabulü doğru değil ise de davacı dava dilekçesinin deliller bölümünde vs. 
delillere de dayandığından bunun yemin delilini de kapsadığı sonucuna varılarak 
davalıya yemin teklif edip etmeyeceği sorularak sonucuna göre bir karar vermek 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir…) Gerekçesiyle bozularak 
dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; Mahkemece 
önceki kararda direnilmiştir. 
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:
HUKUK GENEL KURULU KARARI:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı (BOZULMASINA), 
oybirliği ile karar verildi.