BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > İştirak Nafakası

İŞTİRAK NAFAKASI ( Hükmedildiği Tarihte 5 Yaşında Olan Çocuğun 9 Yaşına Gelmiş Olduğu - ÜFE`ye Göre Artan Nafakanın Çocuğun Değişen İhtiyaçlarını Karşılamada Yetersiz Kaldığının Gözetilmesi Gereği )

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/20993

K. 2011/1159

T. 31.1.2011

• İŞTİRAK NAFAKASI ( Hükmedildiği Tarihte 5 Yaşında Olan Çocuğun 9 Yaşına Gelmiş Olduğu - ÜFE`ye Göre Artan Nafakanın Çocuğun Değişen İhtiyaçlarını Karşılamada Yetersiz Kaldığının Gözetilmesi Gereği )

• ÜFE ORANINA GÖRE ARTAN İŞTİRAK NAFAKASI ( Çocuğun Değişen İhtiyaçlarını Karşılamada Yetersiz Kaldığında Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği - Hükmedildiği Tarihte 5 Yaşında Olan Çocuğun 9 Yaşına Gelmiş Olması )

• NAFAKANIN ÇOCUĞUN DEĞİŞEN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAMASI ( ÜFE`ye Göre Artan İştirak Nafakası - Uygun Bir Nafakaya Hükmedilmesi Gerektiği )

4721/m. 182, 183

ÖZET : Nafakaya hükmedildiği tarihte 5 yaşında olan müşterek çocuk 9 yaşına gelmiştir. Önceki ilamdaki gelecek yıllardaki artış ( ÜFE ) hükmüne göre kendiliğinden artan iştirak nafakası miktarlarının müşterek çocuğun değişen ihtiyaçlarını karşılamadan yetersiz kaldığı gözetilerek uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen nafaka davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

KARAR : Davada, 2005 yılında 50`şer TL olan iştirak ve yoksulluk nafakalarının artırılması istenilmiş, mahkemece, 2005 yılında verilen karar ile belirlenen nafakaların her yıl ÜFE oranında artışına karar verildiği; davalının gelirinde ÜFE`yi aşan oranda artışın bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm, süresinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yoksulluk nafakası yönünden sair temyiz itirazları yerinde değildir.

İştirak nafakasının artırımı davası yönünden ise;

Hükmolunan nafakaların gelecek yıllarda da artırımına ilişkin TMK`nın 176/4, 182/3, 330/3, 365/5. maddeleri, madde gerekçelerinde de belirtildiği gibi, bu hükümler, ekonomik yönden güçsüz olan nafaka alacaklılarının her yıl dava açmak suretiyle emek sarfından ve masraf yapmaktan kurtarılmaları amacıyla getirilmiştir.

Hükmolunan nafakaların gelecek yıllardaki artırımına ilişkin olarak kurulan ve bu konuda kesinleşen önceki hükümler, ilerleyen yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında, ihtiyaçlarında, ülkenin ekonomik yapısında vs. hallerde önemli değişiklik olması hallerinde, yetersiz kalabilir. Şartların değişmesi halinde nafaka her zaman artırılabilir.

Somut olayda ise, nafakaya hükmedildiği tarihte 5 yaşında olan müşterek çocuk 9 yaşına gelmiştir.

Bu nedenle, önceki ilamdaki gelecek yıllardaki artış ( ÜFE ) hükmüne göre kendiliğinden artan iştirak nafakası miktarlarının müşterek çocuğun değişen ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı gözetilerek uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, istemin tümüyle reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla, yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK`nın 428. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ) ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 31.01.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.