BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > İşçinin MSN de Yazışması

 
 
Özü : İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ŞİRKET BİLGİSAYARINI KİŞİSEL İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANMASI DERHAL FESİH İÇİN ÖNGÖRÜLEN SEBEPLER ARASINDA DEĞİLDİR. İŞYERİNDE ŞİRKET BİLGİSAYARININ KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK BELİRLENMİŞ KURALLARIN OLMASI VE İŞÇİNİN DAVRANIŞININ BU KURALLARA AYKIRI BULUNMASI NEDENİNE DAYALI OLARAK; HER HAKSIZ FESİH GEÇERSİZ FESİH DEĞİLDİR GERÇEĞİNDEN HAREKETLE, İŞÇİNİN İŞ AKDİNE SON VERİLMESİ HUKUKA UYGUNDUR.

 
 

 

DAVA : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli bir neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

KARAR : İş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli neden olmadan feshedildiğini belirten davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili, davacının iş sözleşmesinin Şirket bilgisayar kaynaklarının amacına uygun kullanımı ile ilgili prosedure uymayarak 15.06.2006 tarihinde yayınlamış olduğu elektronik posta nedeni ile Disiplin Kurulu?nun 19.06.2006 tarihli kararı doğrultusunda TİS?in eki iç yönetmeliğin 37/30. maddesinde belirtilen, edep ve ahlak ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunmak, işyerinin disiplin ve ahengini bozacak davranışlar göstermek kuralına aykırı davrandığının tespit edilmesi nedeni ile 4857 sayılı İş Kanunu?nun 25/11-e maddesi uyarınca feshedildiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacı işçi tarafından işçilere gönderilen 1998 tarihli gazete haberinin işveren aleyhine bir yazı olmadığı, sendika aleyhinde bir yazı olduğu, davacının işyerinde şirket bilgisayarından indirerek arkadaşlarına yine şirket bilgisayarından göndermesinin doğru bir davranış olmadığı, ancak feshin ağır olduğu, kınama ve uyarma cezası verilebileceği, davacının habere yorum eklemediği, feshin haksız olduğu, geçerli nedene de dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu?nun 18. maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu?nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler yanında, bu nitelikte olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüşünü olumsuz etkileyen nedenlerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayandığı kabul edilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta davalı işveren tarafından yönetim hakkı çerçevesinde yayımlanan bilgisayar kaynaklarının amacına uygun kullanılması ile ilgili işyeri iç düzenlemesine ve buna aykırı davranışın disiplin cezası gerektirdiğini bilmesine rağmen, davacının şirket bilgisayarını mesai saatleri içinde kişisel mailinde kullandığı ve sendika ile ilgili bir haberi işyerinde çalışan birçok arkadaşının mailine gönderdiği anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışı şirketin iç işleyişi ile ilgili düzenlenen kurala aykırı olduğu gibi, mesai saatleri içinde kişisel ihtiyaçlarında işyeri bilgisayarını kullanarak iş görme edinimini yeterince yerine getirmediği, bu davranışının işyerinde olumsuzluklara neden olduğu, feshin geçerli nedene dayandığı anlaşılmaktadır. Esasen kabule göre geçerli neden mahkemenin de kabulündedir. Mahkeme davranışın doğru olmadığını, ancak haklı feshin ağır bir sonuç olduğunu belirtmiştir. İş sözleşmesinin haksız feshedildiği değerlendirmesi yerinde olmakla birlikte, her haksız fesih geçersiz fesih değildir gerçeğinden hareketle, feshin davacının davranışlarından kaynaklanan nedene dayandığının kabul edilmesi gerekir. Davanın reddi yerine kabulü hatalıdır.


SONUÇ : 4857 sayılı İş Yasası?nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.