BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanma ve Tanıma Tenfiz Davas

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2007 / 2071 E.

DAVA : Taraflar arasındaki mahkeme kararının tenfizi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

 


KARAR : Davacı, davalılara işyeri devri nedeni ile ödenmeyen borç için Paris 3. Ticaret Mahkemesi`ne açtığı dava ile alacağın tahsiline karar verilip, kesinleştiğini ileri sürerek yabancı mahkeme kararının tenfizine karar verilmesi istemiştir.

Davalılar, cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı Semir ve Muhlis tarafından temyiz edilmiş, mahkemece davalı Semir`in süresinde temyiz edilmediğinden temyiz dilekçesinin reddine dair verdiği ek karar da davalı Semir tarafından temyiz edilmiştir.

1- 7201 sayılı yasanın 28. maddesi ve tüzük hükümlerine göre adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Tebligat Kanunu ve Tüzük Hükümlerine göre tebligat yapılamayan ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunamayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. Bununla beraber tebliği çıkarılan mercii lüzum görürse muhatabın adresine resmi veya hususi müessese ve dairelerden veya zabıta vasıtası ile tahkik ve tesbit ettirebilir hükmünü getirmiştir. Bu şekilde yapılan soruşturmaya rağmen ikametgahı veya işyeri bilinmeyen şahsın adresi meçhul sayılır. Ancak bu şekilde adresi bilinmeyen kişilere ilanen tebligat yapılır. Yine yabancı memlekette oturanlara ilanen tebliğin ne şekilde olacağı da 7201 sayılı Tebligat Kanunu 28/3 ve Tüzüğün 47/son maddesinde açıklanmıştır. Oysa davaya konu Paris 3. Ticaret Mahkemesinin kararı ve eki tercüme haciz tutanağında davalılar S. ve M. A.`ın yurtdışında oturdukları bildirildiğinden davalıların yurtdışı adreslerini araştırılıp usulüne göre tebligat yapılmalıdır. Mahkemece tebligat parçasına yazılan adresin Emniyet Müdürlüğünce böyle bir adresin idarenin dahilinde bulunmadığı bildirilmiş ve mahkemece başkaca araştırma yapılmadan ilanen tebliğe karar verilmiştir. Açıklanan nedenle, mahkeme ilamının ilgilisine ilan yoluyla tebliğine Tebligat Kanunu hükümlerine göre olanak yoktur.

Çıkarılan ilanen tebligat usulüne aykırı yapılmış olsa bile muhatabın beyan ettiği tarihte tebliğ yapılmış sayılacağı yasanın 32. maddesi hükmü gereğidir. Bu nedenlerle davalılar tarafından temyiz talebinin süresinde yapıldığının kabul edilmesi gerekir. Mahkemece davalı Semir tarafından verilen temyiz dilekçesinin süre geçmesi nedeniyle reddine ilişkin 11.5.2006 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına karar verilip işin esasının incelenmesine geçildi.

Mahkemece, davalılara çıkartılan dava dilekçesinin de yukarıda açıklandığı şekilde usulsüz şekilde ilanen tebliğ edildiği ve geçersiz olduğu anlaşıldığından belirtilen şekilde tebligat yapılıp taraf teşkili sağlanmadan, davalılara savunma hakkı tanımadan işin esasına girilip incelemesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Özü : DAVALILARIN YURTDIŞINDA OTURDUKLARI BİLDİRİLDİĞİNDEN YURTDIŞI ADRESLERİNİN ARAŞTIRILIP USULÜNE GÖRE TEBLİGAT YAPILMALIDIR.

 

 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan 1. bentteki nedenlerden dolayı temyiz edilen hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, 2. bent gereğince bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 05.03.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.