BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanma Davası Yargıtay Kararı

 

Boşanma Davası Yetkili Mahkeme Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Artık Karine Değildir

Boşanma davasının, eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılması gerekir. ( MK.m.168 ) Yerleşim yeri sürekli kalma niyeti ile oturulan yerdir. ( MK.m.19 ) Yerleşim yeri her türlü delille ispatı da imkan dahilindedir. 1587 Sayılı Nüfus Kanunu’ nun 28. md. si 21.10.2003 gün 4992 Sayılı Yasanın 1. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda da buna ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Artık nüfusa kayıtlı olunan yerin yerleşim yerine karine olmasına ilişkin kuralın dayanağı kalmamıştır. Tarafların son altı ay birlikte oturdukları yer Konya`dır. Açıklanan nedenle Bandırma` nın yerleşim yeri olarak kabulü mümkün değildir. Yetkili mahkeme doğru gösterilmemiştir. Yetki itirazının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. ( HUMK.m.222-225 )  ( Yargıtay 2. H. D. 2006 / 11323 E. 2006 / 17868 K. 18.12.2006 T. )