BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Boşanma Tenfiz Kararı 4

 

 

• TANIMA VE TENFİZ DAVALARI ( Yabancı Mahkeme Kararının Yetkili Yabancı Ülke Makamlarınca Tercümelerinin de Yetkili Türk Makamlarınca Onanmış Olması Şartı )


2675     /           m.37


KARAR: Yabancı mahkeme kararının, o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesinin, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin, dilekçeye eklenmesi zorunludur. ( 2675 sayılı MÖHUK m. 37 )

Yabancı mahkeme kararının dosyaya sunulan aslında kararın verildiği devletin ( Almanya ), onaylamaya yetkili makamlarının onayı bulunmadığı gibi, kararın Türkçe tercümesinde Almanya`daki yetkili Türk makamlarının      onayı    da        yoktur.

5 Ekim 1961 tarihli ''Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin'' uygulama alanına giren ( sözleşme md. 1/a ) iş bu yabancı boşanma kararının, anılan sözleşmenin 3. ve 4. maddeleri gereğince ( belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin sıfatının ve belge üzerindeki mühür veya damganın ) aslı ile aynı olduğunun teyidi için 4. maddede tanımlanan onay şerhinin belgenin verildiği devletin yetkili makamınca bu belgeye konulması gerekir. Türkiye, bahse konu sözleşmeyi 8 Mayıs 1962 tarihinde imzalamış 20 Haziran 1984 tarihli 3028 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve Bakanlar Kurulunun 27.7.1984 tarihli 84/8373 sayılı kararı ile onaylayarak yürürlüğe koymuştur. ( RG 16.9.1984 tarih ve 18517 sayı ) Bu sözleşmeye Almanya`da katılmıştır. Sözleşme taraf devletlerden birinin ülkesinde düzenlenmiş olup da, diğer bir akit devlet ülkesinde kullanılacak olan sözleşmenin uygulama alanına giren resmi belgelerin, diplomasi ve konsolosluk memurları tarafından onaylanması zorunluluğunu kaldırmaktadır. Yoksa sözleşmenin 4. maddesinde tanımlanan nitelikteki tasdik şerhi yine aranacaktır. Bu bakımdan, tanınması talep edilen Alman mahkemesince verilen boşanma kararının aslına, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesinin yukarıda açıklanan 3. ve 4. maddelerinde tanımlanan şekilde belgenin verildiği devletin yetkili makamlarınca tasdik şerhinin verdirilmesi için davacıya mehil vermek, tasdik şerhi tamamlandığında ve Türkçe tercümesi de onaylandığında, işin esasının incelenmesi gerekirken açıklanan eksiklikler tamamlanmadan yazılı şekilde            karar     verilmesi          usul      ve        yasaya aykırıdır.
( T.C.    YARGITAY       2.         HUKUK DAİRESİ E. 2004 / 17017          K. 2005 / 3506  T.         8.3.2005 )

 

Danışma – İletişim – Vekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar