BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Sel Felaketi ve Zayi Olan Tica

SEL FELAKETİ VE ZAYİ OLAN TİCARİ DEFTERLERVergi mükellefleri İşyeri merkezinde yetkili olan Ticaret mahkemesine aşağıda örneği bulunan dilekçe ile dava açmak sureti ile zayi olan Ticari defter ve vesikaların zayi olduğuna ilişkin belgenin alınması gerekir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 TTK 68.maddesinin son fıkrası gereği; tacir, ticari işletmesinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, ziyaı öğrendiği andan itibaren onbeş gün içinde yani olayın olduğu 07.09.2009 tarihinden itibaren 23.09.2009 tarihine kadar ki süre içinde bu davayı açabilir.

 Aksi takdirde karşılaşabileceği mali ve hukuki sorunlarda defter ve belgelerini ibrazdan kaçınmış sayılır. Sel felaketinin olduğu Çatalca, Silivri, İkitelli, Başakşehir ve civarı bölgeler Ticaret Mahkemesi olarak, Bakırköy Ticaret Mahkemeleri’nin yetki çevresine girmektedir.

 1 ) - İtfaiyeden, Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınacak tespit tutanağı,

 2 ) -Selde kaybolmuş veya bozulmuş ticari defterler ve belgeler, (Kullanılmış veya boş fatura ve benzeri vesikalar)

 

TİCARET MAHKEMESİNE MÜRACAAT DİLEKÇE ÖRNEĞİ AŞAĞIDADIR

  

BAKIRKÖY ….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’ NE

 

 

 DAVACI                      : Ad Soyad-T.C.Kimlik No

                                       Adres ………………………

                                  

DAVALI                       : Hasımsız

 

KONU                         : Zayi belgesi verilmesi talebidir.

 

AÇIKLAMALAR          :

 

Tarafıma ait ................................................. adresindeki ................................. isimli, .....................ticaret sicil no. lu ticari işletmem, 07.09.2009- 08.09.2009 tarihlerinde yaşanan sel felaketi nedeniyle oluşan su baskınları nedeniyle tamamen sular altında kalmıştır. Yüzyılın en büyük sel felaketi olarak adlandırılan bu afet nedeniyle yaşanan su baskınları yüzünden ticari işletmem büyük bir zarar görmüş bulunmaktadır.

 

Ticari işletmemde bulunan tüm ticari defterlerim, faturalarım, vergiye esas belgelerim ve sair her türlü belge ve evraklarım, sel ve su baskını nedeniyle zayi olduğundan, TKK madde 68 fıkra son uyarınca Sayın Mahkemenizden, 2009 yılı ve geçmiş yıllara ait tüm defter, fatura ve sair belgelerimin zayi olduğuna dair tarafıma zayi belgesi verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER   : TTK. Md.68 ve sair mevzuat hükümleri.

 

HUKUKİ DELİLLER    : Kanuni ve takdiri her türlü delil.

 

NETİCE-İ TALEP         : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü; 2009 yılı ve geçmiş yıllara ait tüm defter, fatura ve sair belgelerimin zayi olduğuna dair tarafıma zayi belgesi verilmesi ile gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

Ekler :

1 - Hasar Tespit Tutanağı.

2 – Bozulmuş, hasar görmüş evrak – defter.

3 – Şirketi temsile dair imza sirküsü.

 

                                                                                                          Tarih

Davacı Şirket Yetkilisi

…………. ………….

                                                                                                                    İmza