BURADASINIZ : İstanbul Avukat > > Sorularla Sigorta

DanışmaİletişimVekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar


SORULARLA SİGORTA

Ruhsat sahibi değişti, yeni alan kişiye kaskoyu devir edebilir miyiz?

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

Kasko Sigortalarında Araç Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yayınlanan Kasko Değer Listelerinde yer alan bedellere uyulması gerekmektedir.

Acenteler, şirketimize online yoluyla bağlı bulundukları bilgisayar programlarında görülen ve bu esaslarca belirlenen sigorta bedellerinin % 10 altında değer verilebilir. Araç değer listesinin istenildiği kadar üstünde değer vermek mümkündür. Sigorta bedelleri, araçların vergi, resim ve harçlar dâhil fiyatlarıdır.

Kasko Poliçelerinde yer alan Enflasyon Koruma ne anlama gelmektedir?

Sigorta edilen aracın poliçede belirtilen Sigorta Bedeli (görüntü, iletişim cihazları ile taşınan emtia dâhil), her ay için DİE tarafından ilan edilmiş olan TEFE ’ye göre hesaplanarak belirlenecektir.

Ancak bu şekilde tespit edilecek olan sigorta bedeli hiçbir şekilde aracın hasar tarihindeki piyasa rayiç değerini aşmayacaktır.

Aracın poliçe başlangıç tarihinde tam değerden sigorta ettirilmesi şarttır. Yapılacak incelemede aracın sigorta başlangıç tarihinde, piyasa rayiç değerinin altında sigorta edildiğinin tespit edilmesi halinde eksik sigorta uygulaması yapılacaktır.

Aracımın anahtarları evden çalınarak arabam kapımın önünden çalındı kasko poliçem hasarımı karşılar mı?

Aracın anahtarı evden çalınarak, arabanın çalınması söz konusu olursa tutanak tutulması şartı ile hasar karşılanır.

Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?

Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dâhil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.

Yurt Dışında Düzenlenmiş Bir Kasko Poliçesinin Hasarsızlık İndirim Hakkının Türkiye’de Devamı Sağlanabilir mi?

Evet. Yurt dışında poliçeyi düzenleyen ilgili sigorta şirketinin hasarsızlık indiriminin belgelenmesi halinde, Türkiye’de bu indirimin devamı sağlanabilir.

Kasko Poliçesi, Araç El Değiştirdiğinde Devam Eder mi?

Hayır. Poliçe iptal olur, işlememiş günlerin primi gün esasına göre iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi dilerse yeni bir kasko poliçesi yaptırabilir.

Sigortalı öldüğünde Kasko Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.

Sigortalı Araç Çalındığında, Hasar Tazminatı Ne Şekilde ödenir?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, sigortacı tazminatı öder. (İlgili makamın aracın bulunmadığına dair yazılı beyanı şarttır.)

Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

Çalınan Araç Bulunduğunda Hasarlı İse, Bu Hasar Kasko Poliçesinden ödenir mi?

Evet. Henüz tazminat ödemeden önce araç bulunduğunda, zaten sigortalı aracını sigortacıya bırakamaz; ancak hasarı sigortacı tarafından ödenir.

Eğer tazminat ödendikten sonra araç bulunursa sigortalı tazminatı iade edip aracını geri alabileceği gibi, mevcut hasarı da sigortacı tarafından karşılanır.

Karayolu Tanımı Nedir?

Kamuya tahsis edilmiş, kamunun yararlanmasına açılmış yol şeridinin özel mülke kadar olan kısmı karayoludur. Banketler, geçitler, dağ yolları, köy yolları, tarlalar arası yollar, karayoluna bağlı halkın yararlandığı park yerleri, benzin istasyonlarının taşıt trafiğine bağlı kısmı, otobüs tamirhanelerinin karayollarına ekli ve taşıt trafiğine açık yolları, karayolları kapsamı içerisindedirler. Ancak apartman ve işhanlarının kapalı garajları, çiftlik veya fabrika arazileri, arsalar, araba vapurları, karayolu kapsamı dışındadırlar; dolayısıyla bu tip yerlerde meydana gelen hasarlar trafik sigortasından karşılanmaz.

Karayolu Trafik Garanti Sigortası Nedir?

Kişilerin gördüğü “bedeni zararları” karşılamak üzere kurulmuş bir fondur. Aşağıdaki hallerde oluşan zararlar garanti fonundan ödenir :

1) Kazaya neden olan motorlu araç tespit edilemediğinde

2) Kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesi olmadığında

3) Kazaya neden olan motorlu aracın trafik poliçesini yapan sigorta şirketinin iflası halinde ( Bu durumda maddi hasar da ödenir )

4) Çalınmış veya gaspedilmiş aracın zarar vermesi durumunda

Tramer Nedir?

Tramer Sigortası Bilgi Merkezi – TRAMER, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuş olup,

- Trafik Sigortasında denetim etkinliğinin sağlanması,

- Sektörde uygulama birliğinin sağlanması,

- Sigorta kaçaklarının önlenmesi,

- Sahtekârlığa karşı önlem alınması,

- Toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması,

- Daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi,

- Sigorta şirketlerinin rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırması görevlerini yerine getirir.

Tramer Sisteminde Hangi Bilgiler Bulunmaktadır?

Trafik sigortası ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketlerinin; 01.01.2003 – 30.06.2004 tarihleri arasındaki tüm poliçe bilgileri ve bunların hasar ve ödeme kayıtları sistemlerinde bulunmaktadır. 01.07.2004 tarihinden itibaren de bu veriler günlük olarak TRAMER sistemine akmaya devam etmektedir. Sigortalı dâhil, aracı kurumlar ve sigorta şirketleri kendilerine ait bu kayıtları sorgulayabilmektedirler. Eksperler şirket ayrımı olmadan bu bilgilerin tamamına ulaşabilmekte ve sorgulama yapabilmektedirler.

Trafiğe çıkmayan Motorlu Araçların Trafik Sigortası Yaptırma Zorunluluğu Var mıdır?

Yoktur. Örneğin devamlı olarak kullanılan traktör için, motorlu araç olmasına rağmen işletenin trafik sigortası yaptırması gerekmez.

Mülkiyet Değişikliğinde Trafik Sigortası Nasıl İşler?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Park Halinde Bir Aracın Vereceği Zarar Trafik Sigortası’ndan Karşılanır mı?

Trafik Sigortası “işletilme” halinde olan araçların sorumlulukları için düzenlenmektedir. Ancak zarar gören, işletenin kusurunu veya araçtaki bozukluğu ispat edebilirse trafik sigortası tazminatı öder.

Zarar Gören Araçta veya Römorkta Bulunan Mallar ve Eşyalar da Trafik Sigortası Teminatına Dâhil midir?

Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşyalar teminattadır. Ancak bunun haricindeki mallar dâhil değildir. Örneğin bir aracın yük taşıyan bir kamyona zarar vermesi durumunda, kamyonun zararı tazmin edilir ancak taşınan yükün zararı Trafik Sigortası kapsamında değildir.

Aracın çektiği Römork, Yarı Römork veya çektiği Başka Bir Aracın Neden Olduğu Zararlar, çeken Aracın Trafik Sigortası’ndan Karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar.

Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Motorlu Aracın Otopark / Galeri / Servis İstasyonuna Bırakıldığında Meydana Gelen Hasarlar, Trafik Sigortası Kapsamında mıdır?

Araç otopark / galeri / servis istasyonuna bırakıldığında, burada görevli olan birisinin bu araçla trafiğe çıkarak başkasına zarar vermesi halinde, bu hasardan aracın sahibi değil, otopark / galeri / servis istasyonu sahibi sorumlu olur. Bu gibi durumlarda aracın işleteninin Trafik Sigortası herhangi bir ödeme yapmaz ancak, otopark / galeri / servis istasyonu sahiplerinin, kendi sorumlulukları için yaptırmak zorunda oldukları trafik sigortası, bu zararları kapsar. ( Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanların yaptırmak zorunda oluğu Trafik Sigortası, tarifeler içerisinde ayrıca görülmektedir. ) Ancak araç işleteni aracını ehliyetsiz bir tamirciye kendisi teslim etmişse, aracın trafik sigortası zarar görenlere tazminatı öder, ancak araç işletenine rücu eder.

Yarışa Katılan Araçların Verecekleri Zararlar Trafik Sigortası Teminat Kapsamında mıdır?

Yetkili makamlardan izin alınarak yapılan yarış ve gösterilerde meydana gelecek hasarlar araç sahiplerinin trafik poliçesi kapsamında değildir. Bu sorumluluk yarış düzenleyenlere ait olup, yarışı düzenleyenlerin ayrı bir trafik sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu poliçe, araçların yarışa katılanların dışındaki kişilere verecekleri zararları kapsar; yarışçıların yarışçılara verecekleri zararlar sigorta kapsamı dışındadır.

Ancak yetkili makamdan izin alınmaksızın düzenlenen yarışlarda meydana gelen zararlar, zarara yol açan aracın trafik sigortasından karşılanır. Bu durumda sigortacı; sigortalının yarış için özel bir trafik sigortası yapılması gereğini bilmesi veya gerekli özeni göstermesi halinde bilebilecek durumda olmasına rağmen yarışa katılmış olduğunu belirlerse, işletene rücu eder.

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Çalınan Aracın Neden Olduğu Zarar Trafik Sigortası Kapsamında mıdır?

Bu zararda ;

a) İşletenin sorumluluğu varsa (ihmal, anahtarı üzerinde unutma gibi nedenlerle araç çalındıysa), işleten kusurludur; dolayısıyla trafik poliçesi zararı öder, ancak işletene rücu eder.

b) İşletenin sorumluluğu yoksa, kişiye gelen bedeni zarar garanti fonundan karşılanır.

Kamyonun Kasasında İnsan Taşınması Sırasında Olan Bir Kazada, Bu Kişilerin Trafik Sigortası’ndan Yararlanması Mümkün müdür?

Evet ancak kamyonun yolcu taşımaya mahsus ruhsatı bulunmadığından, sigorta şirketi araç işletenine rücu eder.

Araba Vapurunda Araçlar çarpışırsa Trafik Sigortası ödeme yapar mı?

Araç hareket halindeyse öder. Ancak park ettikten sonra olacak hasarlar, araba vapurunun sorumluluğundadır.

Trafik Sigortası’nda Tedavi Gördükten Sonra ölen Kişiye, Hem Tedavi, Hem ölüm Tazminatı ödenebilir mi?

Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Zarar Gören Aracın, Kaza Sonrası çalışamamaktan Kaynaklanan Gelir Kaybı, Trafik Sigortası Kapsamında mıdır?

Evet. Gerek ticari, gerekse özel araçlarda bu tür kayıplar trafik sigortası kapsamında ödenir.

Ölüm, Yaralanma Sonucunda Geçici veya Kalıcı İş Görememe Hali Oluştuğunda, Trafik Sigortası Bu Zararı öder mi?

Evet. Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Manevi Tazminat Talepleri Trafik Sigortası’ ndan karşılanabilir mi?

Hayır.

Zarar Veren Araçların Birden Fazla Sayıda Olması Halinde Zarar Gören, Hangi Aracın Trafik Sigortasına Başvurmalıdır?

Zarar veren araçların trafik sigortasının bulunduğu tüm sigorta şirketleri, müteselsil olarak tazminatı ödemekle yükümlüdür; dolayısıyla zarar gören, kusurlu araçların sigortacılarından birine başvurarak tazminat talebinde bulunabilir.

Trafik Kazasında Zarar Görenler Kazaya Neden Olan Kişiye Taleplerini Ne Kadar Sürede Yapmalıdır?

Kaza ölümlü ise 15 yıl, yaralamalı ise 8 yıl zamanaşımı vardır.


Trafik Sigortalarında Kısa Süreli Sigorta Uygulaması Var mıdır?

Trafik sigortalarında süre 1 yıldır. Ancak geçici plakalı araçlar ile yabancı plakalı araçlar Türkiye’de bulundurdukları süre içerisinde yeşilkart poliçelerinin süreleri dolmuşsa kısa süreli sigorta yaptırabilirler. Kısa süreli sigortada prim tutarı, dördüncü basamaktan hesaplanan yıllık primin % 25’ inden az olmamak kaydıyla gün esasına göre tespit edilir ve plaka indirimiyle, hasarsızlık indirimi uygulanır.

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı Nedir?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında veya bu sigortanın limitleri üstünde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.

Yeşilkart Sigortası Nedir?

Yeşilkart sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dâhilinde tazminat ödenir. Yeşilkart poliçesinin üzerinde yazılı olan ülkelerde geçerlidir.

Yeşilkart Sigortasında Hasar Ne Şekilde Ödenir?

Yeşilkart Sigortasında, sigorta şirketleri, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu` nün acentesi gibi çalışırlar; dolayısıyla poliçeyi tanzim etmelerine rağmen hasar ödemesi Motorlu Taşıtlar Bürosu` nun sorumluluğundadır. Hasar meydana geldiğinde hangi ülkede bulunuluyorsa, o ülkenin motorlu Motorlu Taşıtlar Bürosu` na müracaat edilerek, hasar işlemleri tamamlanır. Poliçenin arka yüzünde geçerli olduğu ülkelerdeki Motorlu Taşıtlar Bürolarının adresleri yer almaktadır. Türkiye` den düzenlenmiş poliçelerin hasarları da Türkiye` deki Motorlu Taşıtlar Bürosu` ndan talep edilir.

Makine Montaj sigortası poliçesi vade bitiminden önce iptal edilebilir mi?

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat 12.00’de geçerli olur.

Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın ek teminatının alınması gerekli midir?

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dâhildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

Yangın Sigorta Poliçesi ile Hangi Haller Teminat Altına Alınmış Olur?

Yangın Sigorta Poliçesi ile şu haller teminat altına alınabilir:

1) Yangın,

2) Yıldırım,

3) İnfilak.

veya yangın ve infilak sonucu oluşacak duman, buhar ve ısının vereceği zararlar

Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Neyi Temin Eder?

Sigortalının, kendinden başka kimselere vereceği yangın zararlarının karşılanması için yapılan sigortaya, Yangın Mali Sorumluluk Sigortası denir. üçüncü şahısların sigortalıdan isteyecekleri tazminat, bu sigorta ile temin edilebilir.

1) Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu: Sigortalı bir binaya sahip olmadığı halde, o binayı başkası hesabına elinde tutan kimse (kiracı) kendi kusuru ile malın yanması sonucu o malın sahibine ödemek zorunda kalacağı tazminat için bu sigortayı yaptırabilir. Ödenecek tazminat bina rayiç değeri ile sınırlıdır.

2) Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu: Kiralanan bina, mal sahibinin veya onun hareketinden sorumlu olduğu kimselerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, bakım hatası veya binanın kendi kusurundan yanarsa, mal sahibi kiracının bu nedenle uğradığı zararları teminat altına almak üzere bu poliçeyi yaptırabilir. Ödenecek tazminat kiracının eşya ve emtiası toplamı ile sınırlıdır.

3) Mal Sahibi veya Kiracının Komşularına Karşı Sorumluluğu: Gerek aynı binada gerekse bitişik veya civardaki komşulara yangın sirayeti nedeniyle verilecek zararlar sigorta ettirilebilir. Komşulara verilebilecek zarar miktarı önceden bilinmeyeceğinden bu tür rizikolar tahmini bir değer veya kendi bina ve içindeki emtia değeri ile sigorta ettirilebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Ne Tür Sigortadır?

Ferdi Kaza sigortası bir can sigortasıdır. Kişilerin meslekleri itibariyle düzenlenen bu sigorta, sigortalının gerek mesleki faaliyetleri sırasında, gerekse özel hayatında veya kara, deniz ve hava yoluyla yaptığı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğan bedeni zararları teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası İle Verilen Teminatlar Nelerdir?

a) ölüm Teminatı: Poliçe kapsamına giren bir kazanın derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının ölümüne neden olması halinde sigorta bedeli, poliçe üzerinde yazılı menfaattara, yoksa kanuni varislerine ödenir.

b) Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen herhangi bir kaza, derhal veya kaza tarihini takip eden 2 yıl içinde sigortalının sakat kalmasına neden olursa, sürekli sakatlığın tıbben kesinlik kazanmasından sonra saplanacak tazminat miktarı sigorta ettirene ödenir. ( Tazminat, sürekli sakatlığın gerektirdiği ve maluliyet cetvellerinde gösterilen oranlar dâhilinde hesaplanır.)

Ferdi Kaza Sigortalarında Yaş Sınırı Var mıdır?

Bu sigorta 18 – 65 yaş arasındaki kişilere yapılır.

Ancak 6 – 15 yaşlar arasındaki küçükler için yalnız defin ve cenaze masraflarını karşılamak üzere, belli bir limite kadar teminat verilebilir; ayrıca 66 -75 yaşlar arasındaki kişilere farklı teminat limitleri ile veya ek primler alınarak poliçe düzenlenir ve gündelik tazminat teminatı verilmez.

Ferdi Kaza Sigortasında, Teminat Dışı Kalan Haller Nelerdir?

a) Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaşalıklar,

b) Nükleer rizikolar,

c) Sel

d) Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iştirak,

e) Cürüm ve cinayet işlemek veya teşebbüs etmek,

f) Tehlikede bulunan malları ve kişileri kurtarmak hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmedikçe teminat haricindendir.

g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,

Ferdi Kaza Sigortalarında, Ek Bir Sözleşme ile Teminat Altına Alınabilecek Haller Nelerdir?

a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek

b) Açık deniz balıkçılığı, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,

c) Dağlara tırmanma sureti ile yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar ( kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi ), cirit oyunu, mânialı binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,

d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları.

e) Havada yolcu sıfatından başka bir sıfatla uçuş,

f ) Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan.

Ferdi Kaza Sigortası Sadece Türkiye Sınırları İçerisinde mi geçerlidir?

Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe, üzerinde yazılı sigorta meblağı çerçevesinde geçerli olacaktır.

Ferdi Kaza Sigorta Meblağı Nasıl Belirlenir?

Her ne kadar insan hayatının değeri veya bazı organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek olanaksız ise de, buna rağmen sigorta meblağının belirlenmesinde bazı özellikleri dikkate almak gerekmektedir. ( Sigortalının mesleği, yaşı, moralite durumu vs.) Ancak istenen teminat meblağlarının kendi aralarında çeşitli oranlarla sınırlı limitleri vardır :

- Ölüm teminatı, sürekli sakatlık teminatından fazla olamaz

- Sürekli sakatlık teminatı, ölüm teminatının 2 mislini geçemez.

Tedavi Masraflarının, Sigortalının çalıştığı Müessese veya Kanunen Zorunlu Sigorta Tarafından ödenmesi Halinde, Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinden Ayrıca Tazminat Alınması Mümkün müdür?

Aynı masrafların ayrı ayrı yerlerden tazmini mümkün değildir. Müessese veya kanunen zorunlu sigortaların ödediklerinin üzerindeki tedavi masrafları miktarı, ferdi kaza sigortası tarafından ödenir.

Ferdi Kaza Sigortasının Türleri Nelerdir?

a) Şahıs Ferdi Kaza Sigortası: Bir kimsenin her nevi kaza sonucu ölümü veya sakat kalması halinin sigortasıdır. İstendiği takdirde tedavi masrafları ile gündelik tazminat da verilebilir.

b) Grup Ferdi Kaza Sigortası: Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan kişilerin kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.

Gruptaki kişilerin isim, meslek ve yaşları alınmak suretiyle (veya " 18 – 65 yaş arası " gibi alt ve üst yaş sınırını belirten bir ifade de kullanılabilir ) bir prim belirlenir. Gruba giriş ve çıkışlar sigortacıya mutlaka bildirilmelidir.

Bu sigorta şeklinde ;

- İş saatleri içerisinde teminat verilmesi,

- Bazı sporların yapılması sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı teminat verilmesi,

- Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,

- Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi mümkündür.

İşveren, yanında çalışanların grup sigortasını yaptırıyorsa, kendini menfaattar gösteremez.

c) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Motorlu kara taşıt araçlarında seyahat eden yolcuların gerek araç hareket halinde, gerekse park halinde veya bakımı yapılırken ya da araca binilip inilirken meydana gelecek bir kaza sonucunda ölüm veya sürekli sakatlık halleri ve ayrıca tedavi masraflarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. ( Araçta bulunan kişilerin depremde görecekleri can zararlarının da teminata dâhil edilmesi istendiğinde, bu hususun poliçede belirtilmesi ve ek priminin ödenmesi gerekmektedir. )

Koltuk ferdi kaza sigortasında ruhsatta bulunan kişi sayısı esas alınarak teminat verilir. Sürücü yardımcısı için istendiği takdirde isim soyad belirtilmeden teminat verilebilir.

d) Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan ve en az 35 oturma yeri bulunan otobüslerin taşıdıkları yolculara, sürücü ve yardımcılarına, araç içinde seyahatleri esnasında bir kazaya uğramaları halinde teminat veren ve yapılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Taşıma mesafesi 100 km` yi geçen şehirlerarası mesafeler için zorunluluk olup, daha kısa mesafelerde zorunluluk yoktur. ( Şehirlerarası taşıma: Herhangi bir ilin herhangi bir yerleşim noktasından diğer bir ilin herhangi bir yerleşim noktasına taşıma. )

e) Okul Servis Araçları Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: Minibüs ve otobüslerle okul öğrencilerini taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarının yaptırdıkları bir sigorta türüdür. Taşınacak öğrenciler, sürücüler, yardımcıları ile rehber öğretmenler teminat kapsamına dâhil edilmektedir.

f) Uçak Yolcularına özel Ferdi Kaza Sigortası: Türkiye içinde veya dışında, yalnız gidiş, yalnız dönüş veya gidiş dönüşü kapsayacak şekilde yolcuların düzenli hava hatlarında ve düzenli charter seferlerinde " yolcu sıfatıyla " bulunduklarında meydana gelebilecek kazalara karşı teminat verilir. Buna, havaalanı ile şehir terminalleri arasında uçak şirketlerinin veya organizasyonu yapan şirketlerin sorumluluğu altındaki otobüs vb. ile yapılan yolculuk da dâhildir. Türkiye içinde gidiş dönüş teminatı en çok 30 güne kadar geçerlidir. Yurt dışı için ise böyle bir gün sınırı yoktur. Bu sigortalarda resmi daire, yolcu adet çokluğu indirimi uygulanmaz.

g ) Amatör / Profesyonel Sporcuların Ferdi Kaza Sigortası: Profesyonel futbolcuların yurt içi ve dışı olmak üzere;

1- Yalnız maç ve antrenman süreleri,

2- Yalnız maç ve antrenman süreleri ile bu maç ve antrenmanlara gidiş dönüş yol süreleri,

3- Yirmi dört saatlik süre için yapılacak ferdi kaza sigortasıdır. Ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi giderlerini kapsar.

h) Ferdi Kaza Vize Sigortası: Sigortalının, sigorta süresi içinde, yurt dışına yapacağı seyahatlerde ( tedavi amaçlı seyahatler dışında ) uğrayabileceği kazalarda tedavi giderleri ve ani rahatsızlık nedeniyle yapılması aciliyet gösteren tedavi giderleri, poliçede gösterilen limitler dâhilinde teminat altına alınır.

Zorunlu Deprem Sigortası Hangi Tarihten İtibaren Yürürlüğe Girmiştir?

Bu sigorta 27 Eylül 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Zorunlu Deprem Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar Hangileridir?

1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

2- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

3- Tamamı ticari veya sınaî amaçla kullanılan binalar,

4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

5- Tapu Tescil İşlemleri Yapılmamış Ancak Oturulmakta Olan Kooperatif Binalarına

Zorunlu Deprem Sigortası Yapılabilir mi?

Evet; ancak arsa tapusu olması kaydıyla yapılabilir.

Tapusu veya Tapu Tahsis Belgesi Bulunmayan, Hazine Arazisi üzerine Yapılmış Olan Yerlere Zorunlu Deprem Sigortası Yapılabilir mi?

Hayır; kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.

Zorunlu Deprem Sigortası İle Teminat Altına Alınabilecek Haller Nelerdir?

Bu sigorta ile, depremin ve depremden kaynaklanan yangın, infilak ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar ( temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere ) sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Yangın, infilak ve yer kayması, ancak deprem sonucu olduğu takdirde Zorunlu Deprem Sigortası teminatına dâhildir.

Sigorta Bedeli, DASK Poliçesi İçin Belirlenmiş Bedeli Aşan Yerler İçin Deprem Sigortası Yapılabilir mi?

Zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, DASK poliçesi için bulunan bedeli aştığı takdirde, aşan kısım için sigorta şirketleri tarafından İhtiyari Deprem Sigortası yangın teminatına ek olarak yapılabilir. (Zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla)

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Uygulanan Muafiyet Var mıdır?

Evet; her bir hasarda, sigorta bedelinin % 2’si oranında tenzili muafiyet uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesinin Süresi Nedir?

Bu poliçe 1 yıllık düzenlenir ve sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer.

Aynı Bina / Yer İçin Birden çok Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılabilir mi?

Hayır; zorunlu deprem sigortası yapılan meskenin değeri zorunlu deprem sigortası için belirlenen azami teminat tutarının üzerinde ise, bu tutarın üzerindeki kısım için sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Poliçe Süresi İçinde, Menfaat Sahibinin Değişmesi Halinde, Sigorta Devam Eder mi?

Poliçe süresi içinde, menfaat sahibinin değişmesi halinde sigorta şartları yeni menfaat sahibi ile devam eder. Bu durumda yeni menfaat sahibi sigortaya ait devir zeyilnamesini yaptırmak ve satış işleminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür. Bunun dışındaki hallerde ise, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

Zorunlu Deprem Sigorta Primlerinden Vergi Alınır mı?

Hayır; bu sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Prim ödemesi Ne Şekilde Yapılır?

Sigorta priminin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ve nakden ödenir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda DASK’ ın Sorumluluğu Ne Zaman Başlar ve Sona Erer?

Sigorta priminin tamamı poliçenin teslimine rağmen ödenmemiş ise Doğal Afet Sigortaları Kurumunun sorumluluğu başlamaz. Bu şart poliçenin ön yüzüne yazılır.

Zorunlu Deprem Sigorta Poliçesini Düzenleme Yetkisi Kimlere Verilmiştir?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar zorunlu deprem sigortası yapamazlar. Poliçeler, Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem sigorta sözleşmesi yapmak üzere aracı sıfatıyla yetkili kılınan sigorta şirketi tarafından düzenlenir.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Hasar Halinde Neler Yapılmalıdır?

Rizikonun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na veya Kurum nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmak, Sigortalı bina / yer üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları Doğal Afet Sigortaları Kurumuna bildirmek.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Tazminatın ödenmesi Ne Şekilde Olur?

Tazminat miktarının yasa ve bu poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Tazminat Hakkının Eksilmesi Hali Olabilir mi?

Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkân veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

Zorunlu Deprem Sigortası’nda Sigorta Bedeli ödenen Hasar Tazminatı Kadar Eksilir mi?

Evet; kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer.

DASK Poliçelerinde İptal Uygulaması Var mı?

Doğal Afet Sigortalar Kurumu’nun müsaade ettiği süre içinde ( 1 Ay ) poliçeler mebdeinden ( tümüyle ) iptal edilebilir. Bu sürenin aşılması halinde ise gün esası ile prim iadesi yapılarak poliçe iptal edilebilir. Her iki halde de iptal işlemleri, poliçe asıllarının iade edilmesi şartıyla gerçekleştirilir.

DanışmaİletişimVekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar