BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları > Tabipler Birliği Ücret Tarifes

Tabipler Birliği Ücret Tarifesinin bağlayıcı olup olmadığı hakkında

 

    T.C. 

    Y A R G I T A Y

 Hukuk Genel Kurulu

 

 

          S A Y I

Esas                      Karar                                       

--------                 ---------  

2005/9-753      2005/12

 

Mahkemesi            :  Adana 1.İş.Mahkemesi

 

 

( Aşağıdaki metin özet olup, kararın tamamı değildir. )

 

Taraflar arasındaki  “Ücret Farkı İhbar ve kıdem tazminatı alacağı“ davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Adana 1.İş  Mahkemesi’nce  davanın kısmen kabulüne   dair verilen kararın incelenmesi  Davacı vekili  tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay      9.Hukuk Dairesi’nin   5.4.2004  gün ve 2003/19606- 2004/7404   sayılı ilamiyle; 

(...Davalıya ait işyerinde çalışan davacı, işverence iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeni ile ihbar ve kıdem tazminatları, Türk Tabipler Birliğince  belirlenen tarifedeki ücret üzerinden eksik ödenen ücret ve yıllık ücretli izin alacağının hüküm altına alınmasını ve tazminatlarının da tarifedeki ücret esas alınarak belirlenmesini talep etmiştir.

Mahkemece, sözleşmedeki ücretin tarifedeki ücretten az olduğu kabul edilmekle birlikte, tarifenin bağlayıcılığının olmadığı, doktor olan davacının bu tarifeden haberdar olduğu, bunu bildiği halde özgür iradesi ile sözleşmeyi imzaladığı gerekçesi ile fark ücret ve yıllık ücretli   izin alacaklarının reddine, sözleşmedeki ücret üzerinden hesaplanan ihbar ve kıdem tazminatlarının kabulüne karar verilmiştir.

Davacının mensubu olduğu Türk Tabipler Birliği, işyeri hekimliği asgari ücret tarifesini 6023 sayılı Kanunun 28/II maddesine göre belirlemektedir. Bu düzenlemeyle  birliğe bağlı bulunan işyeri hekimleri için asgari ücret tarifesi belirleme yetkisi  verilmiştir. Belirlenen tarifedeki ücretin,sözleşmelerde alt sınır olarak kabul edilmesi zorunluluğu vardır.Yasal bu düzenleme hem işyeri hekimini hem de taraf olan işvereni bağlar.Davacı ile davalı işverenin tarifedeki ücretin altında ücret kararlaştırmaları ve davacının uzun süre bu ücreti kabul etmesi, tarifenin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz.Bir başka anlatımla davacı tarifede belirlenen ücreti talep edebilir.Somut bu hukuksal olgulara göre işyeri hekimi ücret tarifesine göre belirlenen tazminat ve  alacakların bir değerlendirmeye tabi tutularak hüküm altına alınması gerekir.Yazılı şekilde sözleşmedeki ücret esas alınarak karar verilmesi hatalıdır...)

             Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 

            TEMYİZ EDEN  : Davacı vekili

 

                                               HUKUK GENEL KURULU KARARI

 

Uyuşmazlık; Türk Tabipler Birliği tarafından 6023 sayılı Kanunun 28/II.maddesine dayalı olarak belirlenip yayınlanan işyeri hekimleri asgari ücret tarifesinin, işverenler bakımından uyulması zorunlu ve emredici bir kural olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Gerekçe;  Belli sayıda işçi çalıştıran işverenlere işyeri hekimi istihdam etme zorunluluğu getiren İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğünün 91.maddesine dayanılarak çıkarılan İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte; işyerlerinde işyeri hekimi olarak çalışacak doktorların nitelikleri ve işyeri ile işyeri hekimi arasında yapılacak sözleşmede zorunlu olarak bulunması gereken unsurlar açıklanmış olup, ücret konusunda herhangi bir hüküm getirilmemiştir.

Sözleşmede zorunlu olarak bulunması gereken unsurlar, işyerinin yer aldığı risk gurubu, çalışan işçi sayısı, çalışma süresi hekimin sertifika numarası ve uzmanlık alanıdır.

Öte yandan  Türk Tabipler Birliğinin yayınladığı tarifelerin yasal dayanağını oluşturan 6023 Sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun İdare Heyetinin Diğer Vazifeleri   başlıklı 28.maddesinin 7.6.1985 gün ve 3224/54 sayılı Kanun ile değişik  II.bendinde ki; “Tabip  odalarının veya birlik teşekküllerinden herhangi birisinin göstereceği lüzum üzerine, bazı mıntıkalarda odalarla tabip tedavisi ücretlerinin en az miktarını gösteren tarifeler düzenlemek...”şeklindeki düzenlemeden  de açık bir biçimde anlaşılabileceği gibi, Türk Tabipler Birliğine; işyeri hekimleri bakımından uyulması zorunlu bir şekilde asgari ücret belirleme yetkisi verilmemiştir. Bir tarifenin uyulmasının zorunlu olduğunun söylenebilmesi için, mutlaka yasal dayanağının gösterilmesi gerekir. Bu anlamda işçiler için Asgari Ücret Tesbit Komisyonu tarafından belirlenen ve uyulması zorunlu olan asgari ücret, yasal dayanağını 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 ve 102.maddelerinden almaktadır.

6023 sayılı Kanunun 28/II. maddesinde belirtildiği şekilde, talep üzerine bazı mıntıkalar ve odalar için tarife düzenlenebilmesi, bu tarifeleri emredici ve uyulması zorunlu hale getiremeyeceğinde duraksama olmaması gerekir. Kanunda, bu tarifenin dışına çıkılamayacağı yönünde bir düzenleme de bulunmamaktadır.

Hal böyle olunca, doktirinde de kabul edildiği üzere (Doç.Dr.Ömer Ekmekçi İşverenlerin İşyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluğu ve Tabip Odalarının Yetkisine İlişkin Sorunlar MESS Mercek Dergisi, Nisan 2001, s. 73 vd. “İşyeri Hekimi İstihdamında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri” 23 Mayıs 2002 Dedeman Oteli/İstanbul s.23 vd) Türk Hukukunda işyeri hekimi ile işveren uygulayacakları ücreti serbestçe kararlaştırabilecekleri işyeri hekiminin tarifenin altında ücretle çalışmayı kabul etmesinin ancak işyeri  hekiminin tıbbi deontoleji  kurallarına uymaması nedeniyle, hakkında meslek içi disiplin  kurallarının uygulanmasının gerekçesi olabileceği anlaşıldığından, Türk Tabipler Birliği tarafından saptanan işyeri hekimleri asgari ücret sözleşmesinin uygulanması zorunlu ve bağlayıcı bir tarife olmadığı yönündeki direnme kararı doğru olup, onanması gerekir.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle  ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı (1.10.YTL)  bakiye ilam harcının temyiz edenden alınmasına  2.2.2005 günü oybirliği ile karar verildi.