BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Boşanma Davası Yargıtay Kararları > Kadının Dayak Şikayeti Boşanma

Kadının Dayak Yemesi Sebebiyle Yaptığı Şikayetten Vazgeçmesinin Boşanma Davasına Tesiri     

 

 

 

    T.C.

 Y A R G I  T A Y

2.HUKUK DAİRESİ                                

 

 

 

SAYI:

ESAS    KARAR            

2005/719     2005/2799

 

 

İNCELENEN KARARIN:

MAHKEMESİ           :İzmir 3. Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ            :Karşılıklı Boşanma

                                  

            Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

            Davacı – davalı kocanın davalı-davacı kadını dövdüğü sabittir. Kadının şahsi davasından vazgeçmesi, eşini cezadan kurtarmaya matuf olup, boşanma davası yönünden eşini affettiği anlamına gelmez. Gerçekleşen bu durum karşısında kadının birleştirilen boşanma davasının da  kabulü gerekirken yazılı şekilde red kararı verilmesi doğru olmamıştır.

 

            SONUÇ:  Temyiz edilen kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere  oybirliğiyle karar verildi.  24.02.2005

Danışma – İletişim – Vekâlet - Ana sayfa - Harita - Avukatlar

Boşanma, dayak nedeni ile boşanma, boşanma davsı, boşanma avukatı