BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > İş Sözleşmesinin Derhal Feshi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE ÖNELSİZ FESHİ ( DERHAL FESİH )
 
Yukarıda 1 no. lu bölümde iş sözleşmesinin önelli feshi anlatıldı. Ancak tarafların, önel ihbarında bulunmadan sözleşmeyi feshedebileceği durumlar da vardır.
 
Önel vermeden fesih sadece belirsiz süreli sözleşmelerde söz konusudur. Oysa yukarıda incelediğimiz önelli fesih, belirli süreli sözleşmelerde de belirsiz süreli sözleşmelerde de mümkündür.
 
Önel ihbarında bulunmadan taraflardan birinin, süresi belirsiz sözleşmeyi feshedebilmesi için geçerli bir sebepten öte HAKLI SEBEBİ olması lazımdır. Haklı sebepler kanunda sayılmıştır ( İş K. md. 24 ve 25 ). Oysa geçersiz sebeplerin sayılmadığını hatırlayalım.
 
Haklı sebebin ileri sürülmesi ile artık bu haklı sebep değiştirilemez. Bu sebebi bildirdikten sonra artık bu bildirimden önce doğmuş olan haklı başka sebebi de olsa bu diğer haklı sebebi ileri süremez. Elbette ki fesih sebebinin bildirilmesinden sonra doğmuş olan sebepler varsa bunu yeni bir fesih için kullanması mümkündür.
 
Derhal, yani önelsiz fesih hakkı sebepleri Kanun’ da işçi için md. 24’ te; işveren için de md. 25’ te sayılmıştır.
 
Derhal fesih halinde tarafların kurtulduğu yükümlülük önel ihbarında bulunmamak olduğuna göre taraflar aynı zamanda ihbar tazminatı ödemekten de kurtulmuş olacaklardır. Ancak kıdem tazminatı ( iki istisna hariç ) ödenecektir. Kıdem tazminatının da ödenmeyeceği tek hal, işveren haklı sebeplerinden olan “ ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ” dir. Ancak Yargıtay, böyle durumlarda hakkaniyet ilkesine ve ayrıca cezanın eylemle oranlı olması ilkesine uyulması gerektiğini kabul etmektedir. Örneğin Yargıtay, işyerine ait kaynak makinesini dışarı çıkartıp, komşusunun kapısının küçük bir yerine kaynak yapan ve bunun için bir bedel de almayan 17 yıllık işçinin iş akdinin haklı sebeple işveren tarafından derhal feshi halinde kıdem tazminatının verilmemesinin hakkaniyet ve ceza ile eylem oranına uyma prensiplerine aykırı olduğunu tespit etmiştir ( 9. HD. 19.02.03 14232 / 1868 ). Bir de TİSGLK’ dan kaynaklanan bir istisna vardır. Bu kanuna gör kanun dışı grevi teşvik eden ve böyle bir greve katılan işçileriçin kıdem tazminatı da ödenmez.
İş sözleşmesinin fesi