BURADASINIZ : İstanbul Avukat > İş Davaları > İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
 
İş sözleşmeleri tarafların karşılıklı anlaşması ile,
işçinin ölümü ile,
belirli süre ile yapılmış ise bu sürenin sona ermesi ile,
Yine belirli süreli sözleşmelerde haklı sebeple derhal fesih dediğimiz önelsiz fesih ile,
süresiz iş sözleşmelerinde de haklı sebebin varlığı halinde derhal ( yani önel vermeden )
ve haklı sebep yok ise süresiz iş sözleşmelerinde ihbar önel vererek feshedilebilir.
 
Uygulamada en çok görülen fesih türü, süresiz iş sözleşmelerinde söz konusu olan ihbar önelli fesih bildirimi ile yapılan fesih türüdür.
 
Demek ki, kanunda sayılan HAKLI SEBEPLER olmadığı halde, geçerli sebebe dayanmak, geçerli sebebe dayandığını ispat etmek, geçerli sebebi fesih bildiriminde işçiye bildirmek ve fesih bildirimini yazılı yapmak kaydıyla iş akdi kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenerek her zaman feshedilebilir. Belirtilen koşullardan birinin yerine gelmemesi halinde ise 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan yerlerdeki altı aydan fazla kıdemi olan işçilere feshin geçersizliği nedeniyle işe iade davası açmak hakkı tanınır. Bu dava sadece işverenin iş akdini feshi halinde açılabilecektir.
İş akdinin feshi, iş sözleşmesinin feshi