BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Ceza Davaları > Adli Sicil Kaydının Silinmesi

ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Kişilerin kesinleşmiş mahkumiyetlerine ilişkin sabıkaların kayıtlarımızdan çıkarılması koşulları 3682 sayılı kanunun 8.nci maddesinde düzenlenmiştir.

Bu hükme göre;

 Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde ilgilinin şahsen veya avukatı vasıtası ile müracaatı, Cumhuriyet savcısının talebi ile veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re`sen silinir ancak arşiv kaydına aklenir.
Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde, bu tarih esas alınır.