BURADASINIZ : İstanbul Avukat > Diğer Yargıtay Kararları
Şirket Ortağı Sigorta Borcu

 Şirket Yetkilisinin Sigorta Primlerinden Şahsi Sorumluluğu Şahsi Sorumluluk Ölçütü   ÖZET: ….şahsi sorumluluğun olabilmesi için sadece ortak olmak yeterli olmayıp, prim alacağının tahakkuk ettiği, ödenmesi gereken dönemde, üst düzey yönetici ya da kanuni temsilci sıfatıyla işveren tüzel kişiliğinin temsil ve ilzama y..

Evlenen Dul Eş Dul Aylığı

 Tekrar Evlenen Dul Eşin Dul Aylığı Almaya Devam Etmesi   ÖZET: Ölen eşinden dul aylığı alan eşin tekrar evlenmesi ve dul aylığını almaya devam etmesi Halinde “ Dolandırıcılık ” suçunun varlığından söz edilemez.   Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışla..

Hacizden Kısmen Feragat Harç

 Haczin Kısmen Kaldırılması - Ödeme Karinesi – Harç   ÖZET: Borçlunun birden fazla malı haczedilip de, bunlardan bir tanesinin üzerindeki haczin kaldırılması alacağın tahsil edilmiş olduğu anlamına gelmez.   Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte, alacaklını..

Evlilik Nedeniyle Fesih

 Evlenen Kadın - Kıdem Tazminatı - Başka Bir İşte Çalışma   ÖZET: Evlenen kadın bir yıl içinde hizmet sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı alabilir. Kadının fesihten sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlaması bu hakkını ortadan kaldırmaz. Evlilik gerçekleşmeden yapılan fesihle kıdem tazminatına hak kazanılamaz.  ..

İşçinin Rekabet Yasağı

İşçinin Rekabet Yasağı - Görevli Mahkeme ÖZET: İş akti sonlandırıldıktan sonraki rekabet yasağında Asliye Ticaret Mahkemesi yetkilidir. Y.11.HD. E.2009/36458 K.2010/640 T.22.01.2010   DAVA: Davacı vekili, müvekkili ile imzaladığı 29.04.2003 tarihli hizmet sözleşmesi ile müvekkili şirketin Bursa satış bölgesinden sorumlu satış mühendis..

Yapımcı Firma- Oyuncu İlişkisi

 TELEVİZYON DİZİSİ - OYUNCU İLE YAPIMCI FİRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ - DAVADA GÖREV   ÖZET: Televizyonda yayımlanan dizide oyuncu olarak görev yapan kişi ile yapımcı firma arasında iş kanunu kapsamında hizmet sözleşmesi ilişkisinin varlığından söz edilemez. Bu ilişkinin istisna sözleşmesi olduğu dikkate alınarak İş Mahkemesince görevsizl..

İsim Değişikliği Görev

 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ - GÖREVLİ MAHKEME   ÖZET: İsim değişikliğine ilişkin uyuşmazlık çekişmesiz yargı işi olup Sulh Hukuk Mahkemesi`nde görülüp sonuçlandırılmalıdır. Y.17.HD E.2012/4144 K.2012/8527 T.02.07.2012   Dava konusu, isim değiştirilmesine ilişkindir. K. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın çekişmesiz yargı işi olduğund..

Tahliye Emri Bir Yıl

 KİRA SÖZLEŞMESİ - TAHLİYE EMRİNİN İCRAYA KONMAMASI   ÖZET: Bir kira döneminden fazla bekletilen ve icraya konmayan tahliye emrinin artık infazı istenemez. Y.12.HD E.2012/9008 K.2012/26588 T.17.09.2012   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzer..

Eksik Sigorta Pirimi Ödeme

 KIDEM TAZMİNATI  - SİGORTA PRİMLERİNİN GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN YATIRILMAMASI   ÖZET: İşçinin sigorta primlerinin hiç yatırılmaması veya eksik bildirilmesi işçinin sosyal güvenlik hakkını ilgilendiren bir durum olsa da Dairemizin 1475 Sayılı Yasa döneminde istikrar kazanmış olan görüşü 4857 sayılı İş Kanunu döneminde de dev..

İşçiye Yapılan Fazla Ödeme

 İŞÇİYE YAPILAN FAZLA ÖDEME - SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME- İYİ NİYET     ÖZET: Yasa’ya dayanılarak işçiye yapılan bir ödemenin fazla olduğunun anlaşılması halinde bu fazlalık İşçiden geri istenemez. Hatalı olarak fazla ödemeyi yapan kurum zararına katlanmak zorundadır. Y.9.HD.E.2009/33526 K.2009/28432 T.23.10.2009   Dava..

Nüfus Kaydının İşlendiği Tarih

Yaş Küçültme Davasında Nüfusa Kayıt Tarihi   YARGITAY KARARI Mahkemece, davacı Y. U. nun ..... 1940 olan doğum tarihi ....... 1943 olarak düzeltilmiş ise de, adı geçen kişi nüfusa 1941 tarihinde kaydedilmiştir. Bir kişinin doğmadan nüfusa kaydı söz konusu olamayacağından bu suretle bir düzeltme nüfus kayıtlarında çelişki yaratacaktır...

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı - Çalışma Özgürlüğü     ÖZET: Anayasa ile güvence altına alınan çalışma özgürlüğü ilkesine aykırı olarak yapılan rekabet yasağı sözleşmesi geçersizdir. Y.11.HD E : 2011 / 13747  K : 2012 / 356 T : 19.01.2012   Davacı vekili, davalının müvekkili ile imzaladığı alt imtiyaz sözleşmesine aykırı ..

Çalıntı Araç Satışında Noter

Çalıntı Araç Satışında Noterin Sorumluluğu   YARGITAY 4. Hukuk Dairesi Esas : 2008/9353 Karar : 2009/4553 Tarih : 26.03.2009   Davacı O.S. vekili Avukat G. K. tarafından, davalı M.E.V. aleyhine 25/03/2005 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama so..

Avukatlık Kimliği Resmi Belge

Avukat Kanunu 9. madesi gereğince; avukatlık kimlikleri “Resmi Kimlik” niteliğinde düzenlendiği anlaşılmakla; tüm resmi ve özel kuruluşları bağlamaktadır.    YARGITAY 3. Hukuk Dairesi Esas : 2010/18472 Karar : 2010/21065     Özet: Avukat Kanunu 9. madesi gereğince; avukatlık kimlikleri “Resmi Ki..

Avukatlık Ücreti KDV

Avukatlık Ücreti KDV HAkkında İstanbul 11. Vergi Mahkemesi Kararı Özeti ' .. Avukatın gerek vekalet sözleşmesine dayalı olarak müvekkilinden elde ettiği ücret, gerekse mahkeme kararıyla karşı taraftan elde ettiği ücret serbest meslek kazancı olup serbest meslek kazancının katma değer vergisine tabi olabilmesi için bir hizmet sunumuna dayalı ol..

İsim Davası YK 7 - Kapalı

  TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN AYRILMA - KAPALI KAYIT  ÖZET: Türk vatandaşlığını kaybeden kişinin kaydı kapalı kayıt haline gelir ve o kayıt üzerinde işlem yapılamaz. Y.18.HD E: 2011/5264 K: 2011/7188 T: 16.06.2011   Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin adının Y.D. olarak nüfus kütüğünde yazılı bulunmasına rağmen D. ola..

İsim Davası YK 6 - Kapalı

  TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN İZİNLE ÇIKMA - KAYIT DÜZELTME DAVASI ÖZET: Türk vatandaşlığından izinle çıkanların Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam edecekleri dikkate alınmalı ve kayıt kapalı da olsa anne adının değiştirilmesi istemli davaya bakılmalıdır.  Y.18.HD E: 2011/3826 K: 2011/6463 T: 10.05.2011 &nbs..

İsim Davası YK 5 - Vekalet

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ - AVUKATIN VEKÂLETNAMESİ ÖZET: İsim değişikliği davası açabilmesi için avukatın vekâletnamesinde özel yetki olması gerekir. Bu konudaki eksiklik sonradan verilen icazet ile giderilebilir. Aksi halde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir. Y.18.HD E: 2010/11236 K: 2010/15315 T: 30/11/2010   Davacı R.B. Taraf..

İsim Davası YK 4 - Çocuk İçin

  NÜFUS KAYDI - ÇOCUK İÇİN AÇILACAK DAVA - VELAYETİN KULLANILMASI       ÖZET: Ana ve baba tarafından çocuk adına açılacak davada birlikte hareket edilmelidir. Ana veya babanın birinin açtığı davaya diğeri sonradan onay verebilir ve davaya devam edilir. Y.18.HD E: 2010/10117 K: 2010/14862 T: 05.11.2010 &..

İsim Davası YK 3 - Ölü Kişi

  NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ - KİŞİYE BAĞLI HAKLAR - ÖLÜ KİŞİDE İSİM DÜZELTİLMESİ     ÖZET: Nüfus kaydının düzeltilmesi davası sıkı sıkıya kişiye bağlı haklardan olup, kaydın düzeltilmesi bizzat hak sahibi tarafından istenebilir. Ölü kişinin isminin düzeltilmesi mümkün değildir; bu konuda ancak bir tespit kararı ver..

İsim Davası YK 2 - Yetki

  NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ - DAVADA YETKİ     ÖZET: Nüfus kaydının düzeltilmesi davası, düzeltme isteyen kişinin bulunduğu yerleşim yeri mahkemesinde açılır. Y.18.HD. E: 2009/3121 K: 2009/3968 T: 09.04.2009   5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Yasası`nın 36. Maddesinin 1/a bendinde, nüfus kayıtlarına ilişkin düzel..

İsim Davası YK 1 - Çocuk

  ÇOCUĞUN ADININ DEĞİŞTİRİLMESİ - TARAF TEŞKİLİ     ÖZET: Çocuğun adını anne ve baba birlikte belirlediklerinden değiştirme talebini de birlikte yapmaları gerekir. Eşlerin boşanmış, velayetin anneye verilmiş olması bu durumu değiştirmez. Bir davada taraf teşkili kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında resen..

Karşılıksız Çekte Banka

KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU ( Çeklerin Keşidecisinin İflasın Ertelenmesi Talebi ile Tedbir Kararı Aldığı - Tedbir Kararı Olsa Bile Bankanın Sorumluluğunu Yerine Getireceği )   T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/11351 K. 2011/10999 T. 27.9.2011   • KARŞILIKSIZ ÇEKTE BANKANIN SORUMLULUĞU ( Çek..

Avukatın Telgrafla Mazereti

Telgrafla mazeret dilekçesi gönderen müşteki vekilinin mazeret dilekçesine masraf eklenmemesi doğal olup, duruşma gününü daha sonra kalemden öğrenmesinin mümkün bulunmasına göre masraf eklenmediği gerekçesi ile mazeretin reddine karar verilmesi isabetli değildir.  T.C. YARGITAY ONALTINCI HUKUK DAİRESİ E. 2011/910 K. 2011/3..

Şirket Ortağı Kamu Borcu

Anonim şirketlerde, şirketten tahsil edilemeyen kamu borçlarından, şirketin yönetim kurulu üyelerinin tamamı kanuni temsilci sıfatıyla ve müteselsilen sorumludur. Ancak, ana sözleşmeye hüküm konularak şirketin kanuni temsil yetkisi, yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına verilip, diğer yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulabilmekted..

Haksız Alınan Ölüm Aylığı

Kurumun hatalı işleminden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla 5 yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile..

İcra Satışı KDV

İcra Müdürlüğü’nce katma değer vergisinin tarh ve tahakkuk işlemleri, anılan verginin mükellefi sıfatı ile yapılmakta olup, bu işlemlerden doğan ihtilafların çözüm yeri de vergi mahkemeleridir.  T.C YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ   E: 2011/7192 K: 2011/26510 T: 01.12.2011   ·     &..

Yurt Aidatı

yurttan ayrılan öğrencinin sözleşme süresi boyunca ve ücretin de tamamından sorumlu olacağına ilişkin sözleşme hükmü, haksız şart mahiyetindedir.  T.C YARGITAY ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAİRESİ   E: 2011/5685 K: 2011/12249 T: 14.09.2011   ·        Borçlu Olmadığının Tespiti · ..

Bir Ayın Kirasının Ödenmemesi

 BİR AYIN KİRASININ ÖDENMEMESİ • KİRA SÖZLEŞMESİNDE MUACCELİYET KOŞULU     ÖZET: “Bir ayın kira bedelinin süresinde ödenmemesi halinde kalan aylar kiralarının muaccel olacağı” şeklindeki sözleşme hükmü geçerli olup, bu muacceliyet şartından doğan temerrüt gerçekleştiğine göre tahliye kararı verilmelidir. Kiralanan ..

Aidiyet Tespiti

 AİDİYET TESPİTİ • HUKUKİ YARAR KOŞULU • DAVADA İZLENECEK YOL   ÖZET: Taşınmaz üzerinde bulunan muhdesat yönünden ortaklığın giderilmesi davası yada kamulaştırma işlemi bulunmadığı takdirde aidiyet tespiti davası açılamaz. Muhdesatın kaçak yapı olup olmamasının da aidiyet tespiti davası açılmasına etkisi yoktur. Aidiyet te..

Gayrimenkul Tellallığı

 GAYRİMENKUL TELLALLIĞI • YASADAN DOĞAN ŞEKİL KOŞULU   ÖZET: Gayrimenkul tellallığı sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Bu husus yasadan doğan mutlak bir şekil ve geçerlilik koşuludur. “Emlak görme belgesi” başlığıyla düzenlenen sözleşmenin geçerli bir gayrimenkul tellallığı sözleşmesi olduğundan söz edilemez.   Y.3.H..

İşçinin MSN de Yazışması

    Özü : İŞÇİNİN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE ŞİRKET BİLGİSAYARINI KİŞİSEL İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANMASI DERHAL FESİH İÇİN ÖNGÖRÜLEN SEBEPLER ARASINDA DEĞİLDİR. İŞYERİNDE ŞİRKET BİLGİSAYARININ KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK BELİRLENMİŞ KURALLARIN OLMASI VE İŞÇİNİN DAVRANIŞININ BU KURALLARA AYKIRI BULUNMASI NEDENİNE DAYALI OLARA..

İş Davası Yargıtay Kararı

  İŞ DAVASI YARGITAY KARARI İŞÇİYE İMZALATILAN TEMİNAT SENEDİ YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI E: 2007/36276 K: 2009/1590 T: 05.02.2009 İŞ HUKUKU • İŞÇİYE IMZALATILAN TEMINAT SENEDI • SENEDIN HÜKÜMSÜZ OLMASI (2004 SK m. 72) Özet: işveren şirket bir anonim şirket olup, şirket kayıtlarında alacak ve borçlarının gösterilmemiş olduğundan söz..

İş Davası Yargıtay Kararı

İŞ DAVASI YARGITAY KARARI - ÜCRETİN ÖDENMEMESİ YARGITAY 9. HUKUK DAIRESI E: 2008/31534 K: 2010/18798 T: 15.06.2010 İŞ HUKUKU • İŞÇİ ÜCRETI • ÜCRETIN ÖDEME ZAMANI • ÜCRETLERIN ÖDENMEMESI • HAKLI FESIH • FAIZ UYGULAMASI (4857 SK m.24/II-c, 32, 33, 34, 41, 47; 818 SK m.81)   Özet: işçinin ücretinin bir ay çalıştıktan sonra ödenec..

Zamanaşımı - İleri Sürülmesi

 CEVAP SÜRESİ - ZAMANAŞIMI DEFİ - GEÇERLİ ZAMANAŞIMI DEFİ   ÖZET: Yasal cevap süresi geçirildikten sonra zamanaşımı defi ileri sürülmüş, davacı tarafça zamanaşımı define karşı çıkılmamış ve savunmanın genişletildiği itirazı ileri sürülmemiştir. O halde, geçerli bir zamanaşımı definin mevcut olduğu kabul edilerek yargılamaya devam ed..

İş Yerinde Cinsel Taciz

İşyerinde Cinsel Taciz T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi Esas No : 2004/13286   Karar No : 2005/07706   Tarih : 08.03.2005     ..

Tabipler Birliği Ücret Tarifes

Tabipler Birliği Ücret Tarifesinin bağlayıcı olup olmadığı hakkında       T.C.      Y A R G I T A Y  Hukuk Genel Kurulu               S A Y I Esas             ..

Araçta Yapılan Hırsızlık

Alışveriş Merkezi Otoparkındaki Araçta Yapılan Hırsızlıkta Sorumluluk  T.C.       YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ MAHKEMESİ     : İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ              : 25.6.2002 NO     &n..

Yaşlılık Aylığı

Mahkeme Kararı ile Düzeltilmiş Yaşın Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmaya Tesiri  T.C.         Y A R G I T A Y  Hukuk Genel Kurulu   “ Mahkeme Kararı ile Düzeltilmiş Yaşın Yaşlılık Aylığına Hak Kazanmaya Tesiri “             &nb..

Doktorun Sorumluluğu Doğum

Anne karnındayken, çocuğun rahatsızlığının hekimlerce tespit edilememiş olmasından sorumluluk ve zamanaşımı              T.C.         Y A R G I T A Y Hukuk Genel Kurulu           S A Y I  ..